данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дейност, свързана с реализиране на Училищен плод – схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения

Изх. №92-00-842
Дата: 23.12.2010 год.
ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2;
ЗДДС, чл. 113;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 15.
Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дейност, свързана с реализиране на “Училищен плод“ – схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-842/01.12.2010 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Държавен фонд “Земеделие“, отдел “Пазарни механизми“, сектор “Плодове и зеленчуци“ е отговорен за одобрението на заявители и оторизация на плащането при реализиране на схема “Училищен плод“. Прилагането на схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, под формата на национално съфинансиране и държавна помощ.
Схемата изцяло отговаря на политиката на Европейския съюз за подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести и представлява възможност заявители, отговарящи на определени изисквания, да доставят плодове и зеленчуци на училища и детски градини.
Заявители, които могат да кандидатстват пред Държавен фонд “Земеделие“ (ДФЗ), съгласно Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема “Училищен плод“, приета с ПМС № 91 от 12.05.2010 г., обн. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г. за получаване на субсидия са:
– учебни заведения – училища и детски градини;
– еднолични търговци и юридически лица, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци по схемата, включително организации на производители на плодове и зеленчуци, признати съгласно чл. 43 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
– общини – за учебните заведения, които се намират на тяхната територия.
Във връзка с прилагането на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения са възможни следните варианти за извършваните плащания от Държавен фонд “Земеделие“:
– одобрени заявители учебни заведения закупуват плодове и зеленчуци и кандидатстват пред Държавен фонд “Земеделие“ за възстановяване на направените разходи;
– одобрени заявители юридически лица, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци по схемата, закупуват плодове и зеленчуци, които доставят на училища и детски градини. Някои от тях произвеждат част от доставяните плодове и зеленчуци. Кандидатстват пред Държавен фонд “Земеделие“ за възстановяване на направените разходи за закупуване на плодове и зеленчуци;
– одобрени заявители общини закупуват плодове и зеленчуци, които доставят на училища и детски градини. Кандидатстват пред Държавен фонд “Земеделие“ за възстановяване на направените разходи.
Въпросът Ви е относно данъчното третиране по ЗДДС и документирането на получените от Държавен фонд “Земеделие“ плащания във връзка със схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос, на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Видно от запитването Ви Държавен фонд “Земеделие“ извършва плащането на дължимите суми към одобрените заявители за реализиране на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения, т.н. схема “Училищен плод“. Тези суми са финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет.
1. Относно данъчното третиране по ЗДДС и документиране на доставките и плащанията на изпълнители – еднолични търговци и юридически лица
Преведените суми чрез Държавен фонд “Земеделие“ на изпълнители (доставчици) – еднолични търговци и юридически лица, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци по схемата “Училищен плод“, представляват плащане от трета страна за доставка. Фактически се касае за цена, която е платена за закупена от училищата и детските градини стока. По тези доставки получатели са съответните учебни заведения, на които са доставени плодовете и зеленчуците. Доставките на тези стоки не попадат в изключенията, посочени в Глава четвърта – “Освободени доставки и придобивания“ от ЗДДС, предвид което същите са предмет на облагаема доставка на стока по смисъла на ЗДДС. Касае се за доставки с повтарящо се (периодично) изпълнение, при които доставчикът трябва в течение на определено време да извърши редица сходни престации, които се повтарят през определени или неопределени периоди от време. В аспект на ЗДДС всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.
Съгласно чл. 113, ал.4 от ЗДДС, фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.
Предвид факта, че закупените от търговците плодове и зеленчуци, съответно извършените от тях разходи за производството на плодове и зеленчуци, са предназначени за последваща облагаема доставка към съответните учебни заведения, за търговците възниква право на приспадане на данъчен кредит относно начисления им данък по покупките.
Доколкото, видно от писмо на отдел “Селскостопански пазарни механизми“, сектор “Плодове и зеленчуци“, към Европейска комисия е недопустимо от финансирането, осъществено от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, да се покриват разходи за данък върху добавената стойност, то обръщаме внимание, че средствата за заплащане на търговците на дължимия по доставките към учебните заведения данък върху добавената стойност следва да се осигурят от друг приходоизточник.
2. Относно данъчното третиране по ЗДДС и документиране на доставките и плащанията на изпълнители – учебни заведения или общини
По отношение на преведените суми от Държавен фонд “Земеделие“ на изпълнители – учебни заведения или общини, които закупуват плодове и зеленчуци по схемата “Училищен плод“, следва да се има предвид следното:
Общините и учебните заведения закупуват плодове и зеленчуци по схемата “Училищен плод“ от търговци с начислен от търговците данък върху добавената стойност. Същите предоставят плодовете и зеленчуците на децата и учениците безвъзмездно. За начисления им данък върху добавената стойност по тези доставки за общините и училищата, дори да са регистрирани по ЗДДС лица, не възниква право на приспадане на данъчен кредит, тъй като плодовете и зеленчуците са предназначени за дейност извън обхвата на независимата икономическа дейност (чл. 70, ал.1, т.2 от ЗДДС).
Предвид горното, предоставените суми от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет в случая имат характер на финансиране за покриване на разходи, а не на такова, пряко свързано с доставка и във връзка с отпускането им не следва начисляване на ДДС, по аргумент от чл. 26, ал.З, т.2 от ЗДДС, във връзка с § 1, т.15 от ДР на ЗДДС. В тази връзка съответното учебното заведение или община следва да отчете пред Държавен фонд “Земеделие“ изразходваните средства за получените доставки във връзка със закупените плодове и зеленчуци с предоставените им от доставчиците фактури и други документи.
Относно източника на финансирането на частта от разхода, съответна на заплатения на търговците данък върху добавената стойност по доставките, следва да се има предвид казаното по-горе в т. 1 от настоящото становище.
За изготвяне на отговор на запитването Ви в частта му, касаеща въпросите за счетоводното приключване на операциите, запитването Ви ще бъде изпратено по компетентност на , дирекция „Счетоводна практика“.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »