данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на недвижим имот при публична продан по Гражданско-процесуалния кодекс

Изх. № 94-Г-43
Дата: 17.09.2010 год.
ЗДДС, чл. 45;
ЗДДС, чл. 131.
Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на недвижим имот при публична продан по Гражданско-процесуалния кодекс
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 94-Г-43/25.02.2010г. е посочено, че във връзка с изпълнително дело с длъжник, регистрирано по ЗДДС юридически лице и предстояща публична продан на недвижим имот, ипотекиран в полза на взискателя са поставени следните въпроси:
Предвид, че недвижимият имот, който предстои да се изнесе на публична продан, представлява урегулиран поземлен имот (УПИ), т.е. облагаема доставка по чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС, но е в режим на съсобственост между юридическото лице длъжник (регистрирано по ЗДДС лице) и две физически лица (ипотекарни длъжници), следва ли частния съдебен изпълнител да включва данък върху добавената стойност в цената на имота?
Ако се приеме, че следва да се начисли данък върху добавената стойност, то каква ще бъде данъчната основа (само единият от съсобствениците е регистрирано по ЗДДС лице и притежава 1/3 идеална част от процесното УПИ) и как точно да се оформят документите по чл. 131 от ЗДДС?
Съсобствениците – физически лица са разрешили на третия съсобственик – юридическо лице (регистрирано по ЗДДС лице) да извърши строителство на сграда в процесното УПИ. Към настоящия момент сградата не е завършена на груб строеж (няма завършен покрив и съответен документ за завършеност). Предвид, че правото на строеж е ипотекирано в полза на взискателя, следва ли върху същото да се начислява данък върху добавената стойност (респективно да се пита регистрирания по ЗДДС длъжник за правото на избор по чл.45, ал.7 от ЗДДС) и как да се определя данъчната основа предвид съсобствеността с нерегистрирани по ЗДДС лица?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
В ЗДДС режимът на облагането на доставката на стоки или услуги при публичната продан е регламентиран в Глава четиринадесета “Специфични случаи на доставки“ и е приложим единствено в случаите, когато длъжникът е регистрирано по закона лице. Т.е. в случая изложен в запитването Ви разпоредбата на чл.131 от ЗДДС ще е приложима само за публичната продан на частта от урегулирания поземлен имот, която е собственост на юридическото лице – длъжник, което е регистрирано по ЗДДС лице. Съгласно алинея 2 от същата разпоредба при тези доставки се приема, че в продажната цена е включен данъкът, като той заедно с продажната цена се превежда (плаща) от получателя (купувача) на публичния изпълнител/съдебния изпълнител/заложния кредитор. Предвид горното в случая в продажната цена на частта от урегулирания поземлен имот, която е собственост на юридическото лице – длъжник следва да се приеме, че е включен данъка върху добавената стойност. Размерът на данъка се определя по формулата на чл.53, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
Относно въпросът Ви касаещ данъчното третиране на ипотекираното право на строеж следва да имате предвид изложеното в Раздел А, т.2 от указание на Изпълнителния директор на НАП с Изх. № 91-00-262/01.09.2007г. относно данъчното третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по ЗДДС. В същото е посочено, че съгласно чл.181, ал.1 от Закона за устройство на територията правото на строеж на сграда или на част от нея може да бъде предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в груб строеж, съответно съгласно алинея 2 на същата разпоредба – след завършване на сградата в груб строеж, констатирано с протокол на общинската (районната) администрация, предмет на прехвърлителна сделка, може да бъде построената сграда или самостоятелни части от нея. В случая, изложен в запитването Ви сградата не е завършена в груб строеж и предвид горното правото на строеж може да бъде предмет на прехвърлителна сделка, като е налице основание да се приеме, че едновременно с това се прехвърля и съответния завършен етап на строително-монтажните работи, тъй като по силата на учреденото право на строеж титулярът му става собственик на изградения обект или изградената част /етап/ от същия. Следователно налице са две доставки – освободена, с право на избор същата да бъде облагаема – относно правото на строеж (чл.45, ал.7 във връзка с ал.1 на същата разпоредба от ЗДДС) и облагаема – за извършената услуга по изграждането на обекта (чл.12, ал.1 от ЗДДС).
При провеждането на публична продан по реда на Гражданския процесуален кодекс на изградената част от сграда следва да се приеме, че данъка върху добавената стойност е включен в продажната цена на съответната част от същата, която е собственост на юридическото лице длъжник, което е регистрирано по ЗДДС лице.
Следва да се има предвид, че по отношение на правото на строеж преди провеждането на публичната продан съдебният изпълнител следва да изпрати до длъжника по публичната продан -регистрирано по ЗДДС лице, съобщение, с което да го покани да упражни правото си на избор относно характера на доставката – предмет на проданта (чл.83, ал.5 от ППЗДДС). В зависимост от направения от длъжника избор следва да се приложи или не разпоредбата на чл.131 от ЗДДС за проведената публична продан.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *