ЗДДС, чл.114, aл. 4,ЗДДС, чл.21, aл. 1,ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.21, aл. 5,ЗДДС, т. 14, параграф 1,ЗДДС, чл.96, aл. 2,ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.97а, aл. 1,ЗДДС, чл.97а, aл. 2,ЗДДС, чл.97а, aл. 4,ЗДДС, чл.97а, aл. 5

Изх. № 94-00-72/15.04.2011 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.21, ал.1, ал.2 и ал.5
§1, т.14 от ДР
чл.114, ал.4
чл.96, ал.2
чл.97а, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5
Предвид недостатъчно изясняване същността на услугите, както и качеството на получателя, установен в САЩ (данъчно незадължено или данъчно задължено лице), изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Разпоредбата на чл.21, ал.1 и 2 от ЗДДС регламентира, че общото правило за определяне на мястото на доставка на услуга се определя спрямо статута на получателя на услугата-дали е данъчно незадължено или данъчно задължено лице.
Ако получателят е данъчно задължено лице, приложение ще намери разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В този случай, във фактурата като основание за неначисляване на данък следва да бъде отразен „чл.21, ал.2 от ЗДДС”.
Също така, следва да имате предвид и разпоредбата на чл.21, ал.5 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване, когато са налице едновременно следните условия:
1. получателят е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Европейския съюз;
2. доставяните услуги попадат сред изброените в б. „а”-„н”;
В чл.21, ал.5, т.2, б.”к” от ЗДДС са визирани доставките на услуги, извършвани по електронен път.
В §1, т.14 от ДР на ЗДДС е дадена легална дефиниция на понятието „Услуги, извършвани по електронен път”, а това са:
а) предоставянето на пространство в интернет, доставката на носители на съдържание в интернет (хостинг), дистанционната поддръжка на програми и апаратура по електронен път;
б) доставката на софтуер и актуализацията му по електронен път;
в) предоставянето на изображение, текст и информация и на достъп до бази данни по електронен път;
г) предоставянето на музика, филми и игри, в т.ч. лотарийни, хазартни игри и игри с парични и предметни награди, предоставяни по електронен път, както и на политически, културни, художествени, спортни, научни и развлекателни предавания и прояви;
д) предоставянето на дистанционно обучение по електронен път.
Предвид гореизложеното, при условие, че доставяте услуги, извършвани по електронен път на данъчно незадължени лица, установени или имащи постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Общността е приложима нормата на чл. 21, ал. 5 от ЗДДС и мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване.
В случая, мястото на изпълнение на доставките на услуги по електронен път ще бъдат извън територията на страната и същите няма да имат характера на облагаеми доставки, по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС. Съгласно на чл.114, ал.4 от Закона, когато доставката е с място на изпълнение извън България, във фактурата не се посочват размера на данъка и данъчната ставка. В същата се посочва основанието за това- чл.21, ал.5 от ЗДДС.
Що се касае до регистрацията по ЗДДС, следва да имате в предвид чл.96 от ЗДДС. По смисъла на ал.1, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по закона. А по смисъла на ал.2 облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл.46, както и доставките на застрахователни услуги по чл.47.
Също така по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
За извършваните от българското дружество доставки на услуги по електронен път с място на изпълнение извън територията на страната, същите, съгласно чл.96, ал.2, не формират облагаем оборот, необходим за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от закона.
Относно поставеният въпрос, свързан с регистрация по чл.97а ЗДДС следва да имате предвид следното:
Съгласно чл.97а, ал.1 от ЗДДС, на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2 от ЗДДС.
По ал.2 от същата разпоредба, на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл.21, ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
Ако българското дружество предоставя услуги по електронен път по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на САЩ, то за него няма да възникне задължение за регистрация по реда на чл.97а, ал.2 от закона. Задължение за регистрация по реда на чл.97а, ал.2 от ЗДДС възниква при предоставяне на услуги по чл.21, ал.2 с мястона изпълнение на територията на друга държава членка.
Съгласно ал.4 на чл.97а от закона, за лицата по ал.1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие).
Следва да имате в предвид, че в тези случаи става въпрос за данъчно задължени лица, които нямат регистрация по ЗДДС на друго основание. Когато за лица, регистрирани на основание чл.97а от закона, възникнат основания за задължителна регистрация по чл.96 и чл.99 или за регистрация по избор по чл.100, ал.1 и 3, те трябва да се регистрират по реда и сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор (чл.97а, ал.5 от ЗДДС).

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *