Прилагане на чл. 38, ал. 13 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 37-00-49
Дата: 11.04.2016 год.
ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 5;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 8;
ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 9.
ОТНОСНО: Прилагане на чл. 38, ал. 13 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Във връзка с постъпило вна Националната агенция за приходите (НАП) писмо от Комисията за защита на потребителите, заведено с
вх. № 37-00-49 от 11.03.2016 г. по повод Ваша жалба до Комисията, Ви уведомявам следното:
В сила от 01.01.2015 г. разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ е отменена, в резултат на което всички доходи от лихви по банкови сметки са изключени от обхвата на необлагаемите доходи и съответно представляват облагаем доход за физическите лица. Според разпоредбата на чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ (в сила от 01.01.2015 г.) с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки. Съгласно чл. 65, ал. 9 от същия закон, данъкът се удържа и внася от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода. Ставката на данъка за доходите по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ е 8 на сто.
Следователно обект на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ са доходите от лихви по всички видове банкови сметки, а задължението за удържане, внасяне и деклариране на дължимия данък от търговските банки, е обвързано с придобиването на тези доходи. На основание чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
1. плащането – при плащане в брой;
2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
3. получаването на престацията – за непаричен доход.
По отношение на момента на придобиването на доходите от лихви по банкови сметки се прилага общото правило на закона, и съответно доходът се смята за придобит на датата на заверяването на сметката на получателя на дохода. Специфична особеност е налице само при авансово изплащане на лихви по депозитни сметки, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ, при която по силата на
чл. 11, ал. 5 от ЗДДФЛ доходът се смята за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.
Следователно предвид гореизложеното, за придобития от Вас през месец януари 2015 г. доход от лихви по банкова сметка, приложение намира действащата от 01.01.2015 г. редакция на разпоредбата на чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ и съответно доходът подлежи на облагане по посочения ред, без оглед на това кога е сключен договорът с банката. В тази връзка банката – платец на дохода от лихви по банковата сметка, законосъобразно е обложила с окончателен данък брутната сума на този доход.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *