данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги, предоставени от данъчно задължени лица, неустановени на територията на страната и по които получател е данъ

Изх. № 26-Б-233
Дата: 23.07.2015 год.
ЗДДС, чл. 3, ал. 6;
ЗДДС, чл. 21, ал. 1;
ЗДДС, чл. 69;
ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 3;
ЗДДС, чл. 86, ал. 1, т. 1.
Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги, предоставени от данъчно задължени лица, неустановени на територията на страната и по които получател е данъчно задължено лице, което е регистрирано по ЗДДС и е установено на територията на страната
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Б-233/10.07.2015 г. е изложена следната фактическа обстановка:
“А” ще бъде домакин на международния песенен конкурс “…….”. С Постановление на Министерски съвет № 154 от 19 юни 2015 г. на “А” е предоставена допълнителна целева субсидия/трансфер от централния бюджет на Република България за продуцирането и създаването на телевизионна програма за международния песенен конкурс “……….. ”. На “А”, в качеството й на излъчващ оператор, ще бъде предоставено и финансиране от Европейския съюз за радио и телевизия. При реализацията на този международен песенен конкурс “А” очаква постъпления от продажба на билети и спонсори. Във връзка с продуцирането, създаването и организирането му “А” възнамерява да възложи изпълнението на определени дейности и услуги (включително, но не само такива по осигуряване на осветление, озвучаване, снимачна техника, сценично оформление и дизайн, ИТ-услуги, технически и творчески дейности във връзка с телевизионното заснемане и излъчване и др.) на чуждестранни физически и юридически лица. “А” е регистрирано по ЗДДС лице.
В тази връзка въпросът Ви по същество е: Какво е данъчното третиране на доставките на горепосочените услуги, извършени от данъчно задължени лица, които са неустановени на територията на страната и по които получател е “А”?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 3, ал. 6 от ЗДДС данъчно задължено лице, което извършва и освободени доставки и/или доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност, както и данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на данък върху добавената стойност, са данъчно задължени лица за всички получени услуги. В този смисъл, доколкото “А” е данъчно задължено лице за извършваните от нея облагаеми доставки на рекламни услуги и други услуги, продажба на билети за организирани от нея програми и същата извършва и освободени доставки на основание чл. 42 от ЗДДС, то “А” следва да се приеме за данъчно задължено лице за получените от нея услуги.
За да се приложи определен режим на облагане с данък върху добавената стойност на доставките на услуги, е необходимо правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това се определя приложимият данъчен закон – за доставките с място на изпълнение на територията на страната – ЗДДС, а за тези с място на изпълнение извън територията на страната – данъчният закон по местоизпълнение на доставката. Това е определящо относно цялостното данъчното третиране на съответната услуга, приложимата данъчна ставка, лицето – платец на данъка и възникването на задължения във връзка със съответния регистрационен режим.
Общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, когато получател по същата е данъчно задължено лице, се съдържа в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
В случай, че посочените в запитването услуги по осигуряване на осветление, озвучаване, предоставяне на снимачна техника, по сценично оформление и дизайн, ИТ-услуги, технически и творчески услуги във връзка с телевизионното заснемане и излъчване на международния песенен конкурс не попадат в никое от изрично предвидените изключения от горното правило и предвид изложеното в запитването, доставката на тези услуги, по които получател е “А” – данъчно задължено лице, е с място на изпълнение на територията на страната. Доставката на горепосочените услуги е облагаема доставка, тъй като не попадат в изрично посочените като освободени доставки по Глава четвърта от ЗДДС. Във връзка с посоченото и при условие, че доставчикът не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по съответната доставка и “А” е лице-платец на данъка съгласно чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС.
На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗДДС “А” е длъжно да начисли данъка чрез документиране на съответната доставката на услуги, като издаде протокол съгласно чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. “А” е длъжно да отрази същия в дневника си за продажби за данъчния период, през който е издаден.
На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, регистрираното лице има право да приспадне начисления данък за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки. Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта или безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето, по силата на чл. 70, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДС.
С оглед на гореизложеното, правото на приспадане на данъчен кредит е в пряка зависимост от извършваните от лицето доставки, за които се използват получените стоки и услуги.
В този смисъл, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, при отсъствие на ограниченията на чл. 70 и при условията на чл. 71 от същия закон, право на приспадане на данъчен кредит ще е налице по отношение на стоките и услугите, предназначени за облагаемата дейност на “А”.
Доколкото “А” използва получените от същата доставки на горепосочените услуги както за освободени доставки, така и за облагаеми доставки:
За да възникне право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък за получените доставки на горепосочените услуги от “А”, използвани за дейността й, е допустимо използването на всеки разумен метод, който дава възможност да се проследи връзката между използването на получените доставки на услуги за облагаемите доставки и позволяващ същите да бъдат отделени от тези, използвани за освободените доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит.
По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за начисления данък за получените от “А” доставки на горепосочените услуги, използвани за дейността й, доколкото същите не могат да бъдат отделени, и които се използват, както за облагаемите доставки, така и за освободени доставки, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 73 от ЗДДС. Съгласно цитираната норма, регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.
Размерът на частичния данъчен кредит се определя, като сумата на данъчния кредит се умножи по коефициент, изчислен с точност до втория знак след десетичната запетая, получен като отношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности. Коефициентът се изчислява на базата на оборотите за цялата предходна година, а когато такива обороти за предходната календарна година липсват – на базата на оборотите за данъчния период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

право на приспадане на данъчен кредит за закупен лек автомобил, стоките или услугите, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на нает лек автомобил, включително з

В Дирекция ”ОДОП” – ………… постъпи писмено запитване с вх. № ………../30.08.2013 г., относно право на приспадане на данъчен кредит за закупен лек автомобил, стоките

Задължения по данъчното и осигурителното законодателство за работодател, осъществяващ международен автомобилен транспорт

ОТНОСНО: Задължения по данъчното и осигурителното законодателство за работодател, осъществяващ международен автомобилен транспорт По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми източници

Изх. № 24-38-29Дата: 28.12.2018 год. ЗДДС, чл. 26; ЗКПО, чл. 25. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за

сключения договор за заем с чуждестранно юридическо лице и неизяснената фактическа обстановка, изразяваме следното принципно становище:

553-00-70/08.03.2011г. ЧЛ.117 ОТ ЗДДС ЧЛ.82, АЛ.2,Т.3 ОТ ЗДДСВ подаденото писмо, постъпило в Дирекция ОУИ са поставени въпроси по ЗДДС във връзка с изплащане на лихви

Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/Наредба № Н-18/2006 г. / .

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. : чл. 7 ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и

Следва ли Министерство на правосъдието да заплати допълнително на процесуалния представител на жалбоподателя претендираната сума за данъка върху добавената стойност?

ЗДДС, чл. 26, ал. 1; ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ЗДДС, чл. 26, ал. 3; ЗДДС, чл. 67, ал. 1. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона

Ваше писмено запитване касаещо данъчното третиране на доходи на физическо лице, реализирани на основание Споразумение за вътрешнокорпоративен трансфер, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-34

Изх. №: 24-39-34Дата: 29.04.2020 г. ЗДДФЛ, чл. 4, чл. 50 СИДДО с Франция, чл. 1, чл. 13, чл. 20 ОТНОСНО: Ваше писмено запитване касаещо данъчното

casibom