Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 26-Б-249
Дата: 01.09.2014 год.
ЗДДС, част ІІ на Приложение № 2
Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……… г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество е земеделски производител, регистрирано по ЗДДС лице. Същото произвежда и продава бял трън. В тази връзка въпросът Ви е попада ли белият трън в част втора на Приложение № 2 от ЗДДС.
Предвид така изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Белият трън, иженарицаем Магарешки бодил в простонародната реч (Silybum marianum) е тревисто едногодишно до двугодишно растение с неразклонено или слабо разклонено стъбло и височина до 150 см, което цъфти от май до август. Белият трън е от семейство Сложноцветни (Asteraceae). Сложноцветните (Asteraceae) са семейство двусемеделни растения, принадлежащи към отдел Покритосеменни.
Предвид това семената на белия трън не попадат в тарифен код по Комбинираната номенклатура 1008 90 00 – Други житни растения. Това е така, тъй като житните растения (Poaceae, Gramineae) са семейство едносемеделни растения, от разред Poales, т.е. белият трън попада в различно семейство.
Семената на белия трън не могат да бъдат отнесени и към тарифен код 1008 30 00 – Семе за птици, тъй като този код обхваща само житни растения, чиито семена се използват за храна на птици. Съответно както вече изяснихме по-горе белият трън категорично не може да се класифицира като житно растение.
Семената на белия трън се класират по тарифен код 1404 Продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде и по-специално код 1404 90 00 – Други.
Тъй като този код не се обхваща от разпоредбите на ЗДДС и Приложение № 2 към глава деветнадесета “а“ от ЗДДС при продажбата на бял трън, независимо дали семена, корени или листа не се прилага обратно начисляване.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

извършването на командировки в чужбина се съдържа в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина /НСКСЧ/ обн. ДВ бр. 50/11.06.2004г. Определение на командировката в чужбина се съдърж

1_14/12.02.2008ЗКПО Чл.33 ЗКПООтностно: данъчно третиране на изплатени командировъчни пари във връзка с извършването на товарни превози в страни членки от ЕС.Уважаеми господин ………….,Във връзка с

ДОПК, чл.104

Изх. №20-00-349/21.09.2017 г.ЗДЗП- чл. 3, чл. 14, чл. 18, чл. 20ДОПК – чл. 104В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с

здравноосигурителни вноски за български гражданин, който е студент във висше учебно заведение от друга държава-членка на Европейския съюз

Изх. № 02-01-16Дата: 02.07.2014 год. Регламент № 883/2004, чл. 11(3)(д)Относно: здравноосигурителни вноски за български гражданин, който е студент във висше учебно заведение от друга държава-членка

aabed