данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на доставка на неблагороден метал – сплав и благороден метал (сребро), получени в резултат на демонетизиране

Изх. № 24-29-403
Дата:04.12.2012 год.
ЗДДС, чл. 2, т. 1;
ЗДДС, чл. 5, ал. 1;
ЗДДС, чл. 6, ал. 1;
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 17, ал. 1;
ЗДДС, чл. 17, ал. 2;
ЗДДС, чл. 28;
ЗДДС, чл. 82, ал. 1;
ЗДДС, Глава деветнадесета „а”.
Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на доставка на неблагороден метал – сплав и благороден метал (сребро), получени в резултат на демонетизиране
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………… г. е изложена следната фактическа обстановка:
……………. възнамерява да организира процедура за продажба на скрап (метален отпадък), получен при демонетизиране на негодни и повредени разменни и възпоменателни монети (емисии на БНБ), брак на монетни заготовки, мостри на монетни заготовки и произведените от тях монети, както и неистински и преправени монети. В резултат на демонетизиране на такива монети е натрупано количество скрап от неблагороден метал – сплав: мед, никел, цинк, бронз, алуминий, калай, желязо или стомана или техни сплави, и от благороден метал – сребро, което ……. възнамерява да продаде чрез публично обявена процедура. Участници в такава процедура ще могат да бъдат лица, които отговарят на определени условия, в т.ч. и чуждестранни лица, както от Европейския съюз, така и извън него.
Въпросът Ви е какво е данъчното третиране по ЗДДС на доставките, свързани с продажбата на неблагороден метал – сплав и благороден метал, получени в резултат на демонетизиране и кое е лицето-платец на данъка?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
На основание чл. 2, т. 1 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока. По смисъла на чл. 5, ал. 1 от ЗДДС стока е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическа енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, както и стандартният софтуер. За доставка на стока се смята и прехвърлянето на право на собственост или друго вещно право върху стоката (чл. 6, ал. 1 от ЗДДС). В случая, изложен в запитването може да се приеме, че е налице трансформация на монети, включително неистински и преправени, монетни заготовки, мостри на монетни заготовки и произведените от тях монети, в резултат на което е създадена нова стока – неблагороден метал – сплав и благороден метал, която впоследствие ще бъде предмет на последваща доставка. В тази връзка, при условие, че тази нова стока не представлява отпадък по смисъла на Закона за управление на отпадъците, то редът на облагане по Глава деветнадесета “а” от ЗДДС не е приложим. Видно от изложеното в запитването, доколкото към момента на прехвърляне на собствеността върху стоката, същата се намира на територията на страната, то мястото на изпълнение на доставката на тази стока е на територията на страната, съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС. Предвид това и тъй като доставката на неблагороден метал – сплав и благороден метал не попада в изключенията, посочени в Глава четвърта – “Освободени доставки и придобивания” от ЗДДС, същата е облагаема доставка, съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС. На основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС данъкът за доставката е изискуем от доставчика.
Когото за извършената доставка са изпълнени условията за вътреобщностна доставка на стоки по чл. 7, ал. 1 от ЗДДС или за доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз по чл. 28 от ЗДДС и при наличие на документите, с които се удостоверява наличието на съответното обстоятелство, ще е налице основание за прилагане на нулева ставка на данъка за доставката.
Следва да имате предвид, че за определянето на създадената нова стока – неблагороден метал – сплав и благороден метал, в резултат на демонетизиране, като отпадък или не по смисъла на Закона за управление на отпадъците, компетентен е Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *