Прилагане на чл. 33, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. № 24-30-10
Дата: 08.03.2010 год.
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 1
ОТНОСНО: Прилагане на чл. 33, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – … и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-30-10/09.02.2010 г.), Ви уведомявам следното:
От изложеното в запитването е видно, че през 2009 г. Вие и другите двама съсобственици на поземлен имот – земеделска земя сте продали правото на собственост върху съоръжение на техническата инфраструктура – външна канализация, изградена в имота, заедно с правото на прокарване на описаното съоръжение, съгласно чл. 193 от Закона за устройство на територията. В тази връзка поставените от Вас въпроси са облагаем доход за продавачите ли е продажната цена на описаното съоръжение и на правото за прокарването му и как се определя размерът на облагаемия доход за всеки един от продавачите.
При така указаната от Вас фактическата обстановка, становището ни по поставените въпроси е, както следва:
Със сключения договор съсобствениците на поземления имот учредяват на съответното акционерно дружество сервитутно право съвместно с прехвърляне на право на собственост. По своята правна същност сервитутните права са родова категория ограничени вещни права, поради което придобитите доходи от учредяването им са в обхвата на доходите от прехвърляне на права или имущество. Съгласно чл. 33, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени права върху такова имущество, се определя като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи. Продажната цена включва всичко придобито във връзка с продажбата, включително
възнаграждение, различно от пари (чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ). В разглежданата хипотеза цената на придобиване е цената на придобиване на частта от поземления имот, върху която е изградено съоръжението на техническата инфраструктура. В съответствие с разпоредбите на чл. 33, ал. 6 от ЗДДФЛ, за данъчни цели цената на придобиване в конкретния случай може да е:
-документално доказаната цена на придобиване на имуществото;
-документално доказаната цена на придобиване на имуществото, увеличена с
документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице – в случаите на
замяна с доплащане;
-нула – когато няма документално доказана цена на придобиване, включително за
имущество, придобито по дарение;
-документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице- в
случаитеназамянасдоплащане,когато нямадокументалнодоказанаценана
придобиване на имуществото;
-пазарната цена на имуществото,придобито при замяна – в случаите на
продажба/замяна на имущество, придобито при замяна;
– документално доказаната цена на придобиване на имуществото, актуализирана
до 1997 г. включително с общия индекс на потребителските цени, обявен от
Националниястатистическиинститут-вслучаитенапродажбаилизамянана
имущество, придобито преди 1 януари 1998 г.
Облагаемият доход за всеки един от съсобствениците следва да се определи съгласно посочените правила и съразмерно с частта му от имота, независимо от фактическото разпределение на договорената сума.
Гореизложените правила не са приложими, ако поземленият имот е придобит по наследство и завет или е реституиран по реда на нормативен акт (чл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ). По силата на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „б“ от данъчния закон не са облагаеми и доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на селскостопански имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години. Следователно, ако за поземления имот е налице поне едно от изброените условия, придобитите доходи от учредяването на сервитутното право съвместно с прехвърлянето на право на собственост са необлагаеми и не подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагане на разпоредбата на чл.104 от ДОПК във връзка с извършване на корекции на данните в годишната данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ (отм.) за доходите, получени през 2006г.

Изх. № 24-34-266Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: прилагане на разпоредбата на чл.104 от ДОПК във връзка с извършване на корекции на данните в годишната данъчна

ДОПК, чл.129,ЗДДС, чл.135,ППЗДДС, чл.76

5 923/22.01.2008г.Чл.135 ЗДДС , чл.76 ППЗДДС,чл.129 ДОПК Относно прилагане разпоредбите на ДОПК и ЗДДС, във връзка с извършвани ревизиина чуждестранни лица, регистрирани в България по ЗДДС,

aabed