данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на изменение на устройствения план чрез придаване на площи към съществуващи урегулирани поземлени имоти срещу заплащане

Изх. № М-24-33-198
Дата:15.12.2012 год.
ЗДДС, чл. 2, т. 1;
ЗДДС, чл. 3, ал. 1;
ЗДДС, чл. 3, ал. 5;
ЗДДС, чл. 45
Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на изменение на устройствения план чрез придаване на площи към съществуващи урегулирани поземлени имоти срещу заплащане
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-33-198/21.11.2012 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Общински съвет е одобрил проект за предварителен договор за промяна на границите между съседни урегулирани поземлени имоти. Същият е сключен на основание чл. 15, ал. 3 във връзка с ал.5 от Закона за управление на територията (ЗУТ). С договора e предвидено общината да прехвърли на дружество собствеността върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост срещу заплащане.
Въпросът Ви е при уреждането на имуществени отношения между Общината и други правни субекти следва ли да се начислява данък върху добавената стойност на придаваемите по регулация общински недвижими имоти?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус, както и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него (чл. 3, ал. 2 от ЗДДС).
По смисъла на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС, не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки и качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, с изключение на изрично изброени дейности.
На основание чл. 2, т. 1 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока. По смисъла на чл. 5, ал. 1 от ЗДДС стока е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическа енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, както и стандартният софтуер. За доставка на стока се смята и прехвърлянето на право на собственост или друго вещно право върху стоката (чл. 6, ал. 1 от ЗДДС).
Видно от приложения предварителен договор, същият е сключен съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗУТ във връзка с ал. 5 от същия. Съгласно тези разпоредби на ЗУТ, границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи. Когато с план за регулация се променят граници на урегулирани поземлени имоти – общинска собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от кмета на общината в писмена форма. Считам, че доколкото за общината придаването на площи към съществуващи урегулирани поземлени имоти срещу възнаграждение има сравнително регулярен характер и е източник на доход, определен на пазарен принцип, е налице независима икономическа дейност, представляваща доставка по смисъла на ЗДДС. Характерът на конкретната доставка – облагаема или освободена, се определя съобразно регламентацията на чл. 45 от ЗДДС. Когато предмет на придаването е урегулиран поземлен имот – доставката е облагаема. Относно приложението на чл. 45 от ЗДДС е издадено указание на изпълнителния директор на НАП Изх. № 91-00-261 от 04.09.2007 г. за данъчното третиране на доставки, свързани със земя и сгради, и вещни права върху тях.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Приложение на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 26-Б-250 Дата: 26.09.2014 год. ЗДДС, чл. 17, ал. 2;ЗДДФЛ, чл. 37; ЗДДС, чл. 21, ал. 2;ЗДДФЛ, чл. 75; ЗДДС, чл. 96, ал. 1;ДОПК,

Прихващане от надвнесен корпоративен данък

ОТНОСНО: Прихващане от надвнесен корпоративен данък В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № …../05.04.2019 г.Изложена е следната фактическа обстановка:В подадена

Преотстъпване на корпоративен данък

ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данъкВъв връзка с постъпило запитване вх. № …../27.03.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомявам:Представена е следната фактическа обстановка:Дружеството извършва

ЗДДФЛ, т. 15, параграф 1

2_317/07.03.2011г.ЗДДФЛ, ДР – §1, т.15;Закон за ограничаване на плащанията в брой – чл.3, ал.1;Във Ваше писмено запитване, заведено с вх.№ ………………/07.03.2011г. по регистъра на Дирекция

осигуряване на съдружник в ООД, който не упражнява трудова дейност като съдружник, а работи по трудово правоотношение при друг работодател

1_279/08.11.2007г. Чл.4,ал.3,т.2 КСООтносно: осигуряване на съдружник в ООД, който не упражнява трудова дейност като съдружник,а работи по трудово правоотношение при друг работодател По силата на

ЗДДФЛ, чл.24, aл. 1

Изх. № 26-Д-63……………..Дата: .…………… .2008 г.Уважаема г-жо…………,Във връзка с Ваше писмено запитване до ЦУ на НАП, заведено с входящ № 26-Д-63 от 25.06.2007 г. Ви

НАРЕДБА Н-18, чл.3, aл. 2

Изх. № 24-32-95Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-95 г.,Ви уведомява следното:По силата на чл. 1 18 от Закона

cnnd