Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-24-33-22
Дата:12.04.2014 год.
ЗДДС, чл. 116;
ЗДДС, чл. 163а.
Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-33-22/20.02.2014 г., е изложено следното:
Дружеството, регистрирано по ЗДДС лице, извършва дейност, свързана с пакетиране на ядки и сушени плодове, и по-конкретно пакетиране на царевица за пуканки, елда (кафява и зелена) и лимец.
Въпросите, поставени в запитването, са следните:
1. Прилага ли се механизмът на обратно начисляване за доставките на зърнени и технически култури по част ІІ на Приложение 2 към ЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г., по отношение на пакетирането на царевица за пуканки, елда (кафява и зелена), и лимец?
2. Как следва да се извърши корекция на издадени от доставчик фактури с начислен данък върху добавената стойност, който не е следвало да бъде начислен?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Механизмът за обратно начисляване на данъка се прилага за доставки с място на изпълнение на територията на страната на зърнени и технически култури, изрично посочени в част ІІ от приложение № 2 към Глава деветнадесета „а” от ЗДДС. В новосъздадената част ІІ на приложението, стоките са класирани в номенклатура чрез „Код по КН 2012“ и „Описание на стоката“. В § 1 на ДР на ЗДДС е създадена т. 71, съгласно която „Код по КН“ са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с приложение № 1 към Регламент /ЕИО/ № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.
Видно от посоченото в запитването, дружеството, регистрирано по ЗДДС лице, извършва дейност, свързана с пакетиране на царевица за пуканки, елда (кафява и зелена) и лимец.
В тази връзка, следва да се има предвид, че случаите, при които и след извършена обработка стоката се класира по тарифен код посочен в част ІІ от приложение № 2 от Комбинираната номенклатура, за целите на данъчното третиране на доставката по ЗДДС, остава без значение начина на разфасоване или опаковане (пакетиране) на стоката.
Доколкото, неолющен лимец с код по КН 1001 91 10 и неолющена елда, която попада в позиция по КН 1008 10 00, са стоки изрично посочени в част ІІ от приложение № 2 към Глава деветнадесета „а” от ЗДДС, по отношение на доставките на тези стоки, приложим е механизмът на обратно начисляване, т. е данъкът върху добавената стойност е изискуемот получателя по доставката, когато той е регистрирано по закона лице.
При продажба на олющен лимец и олющена елда е приложим общия ред на облагане с данък върху добавената стойност, при който данъкът за доставката е изискуем от доставчика.
Царевицата за пуканки попада в позиция по КН 1005 90 00. Следва да се има предвид, че глава 10 от КН не включва зърна олющени или обработени по друг начин. С оглед на това, ако зърната са обработени, за да бъдат годни за консумация, то те ще попаднат в позиция по КН 1104 19 50 и спрямо доставката им ще се прилага общия ред. При преценката дали е налице такава обработка следва да се имат предвид и Обяснителните бележки към КН, съгласно които зърната остават класифицирани в тази глава, ако са претърпели топлинна обработка с цел по-доброто им съхранение. Осоляването и добавянето на аромати и мазнини при пакетирането на продукта не може да се счита за обработка и съответно този продукт ще продължава да бъде класиран в позиция  по КН 1005 90 00 и спрямо него ще се прилага обратно начисляване. Трябва да е налице обработка на самото зърно – напр. олющване, сплесване, закръгляне и др., за да се приеме, че царевицата за пуканки попада в позиция по КН 1104 19 50 и спрямо доставките й ще се прилага общия ред.
Коригирането на фактури се извършва по реда на чл. 116 от ЗДДС, според който, поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 3 от ЗДДС за погрешно съставени документи се смятат и такива, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:  
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;  
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на редуцираната ставка от 9% на данъка върху добавената стойност при доставка на храна за вкъщи по смисъла на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 178

ОТНОСНО: Прилагане на редуцираната ставка от 9% на данъка върху добавената стойност при доставка на храна за вкъщи по смисъла на чл. 66, ал. 2,