Данъчно третиране по ЗДДФЛ и ЗДДС на продажбата на урегулиран поземлен имот, придобит по наследство

Изх. № 24-34-216
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО:Данъчно третиране по ЗДДФЛ и ЗДДС на продажбата на урегулиран поземлен имот, придобит по наследство
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …………….,
В отговор на Ваше запитване, постъпило писмо с вх.№ 24-34-216 от 09.03.2007г. по описа на ЦУ на НАП, изразявам следното становище:
Видно от описаната в запитването Ви фактическа обстановка, притежавате, като физическо лице 2 000 кв.м. урегулиран парцел, придобит по наследство. Доколкото в запитването Ви не са приложени документи, изразяваме само принципно становище:
Регламентираният в чл.45, ал.5, т.1 от ЗДЦС режим на облагане на сделките с недвижими имоти, отговарящи на изискванията за урегулиран поземлен имот по смисъла на §5, т. 11 от ПЗР на Закона за устройство на територията, е приложим относно физическите лица, само в случаите, когато прехвърлянето на правото на собственост върху този имот представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл.З от ЗДДС.
В случай, че продажбата на урегулиран поземлен имот се извършва от физическо лице инцидентно, а не се осъществява редовно или по занятие срещу възнаграждение, същата не може да се квалифицира като независима икономическа дейност по смисъла на чл.З, ал.2 от ЗДДС, с оглед на което считам, че тази сделка
попада извън обхвата на закона и третирането й като облагаема или необлагаема е без правно значение от гледна точка на облагането й с ДДС.
Същите са и аргументите и относно данъчното третиране по ЗДЦС на учредяването и прехвърлянето на правото на строеж от физическо лице.
Относно данъчното облагане по ЗДДС на сделките с урегулиран поземлен имот или с учредяване или прехвърляне на право на строеж от физическо лице, когато не се извършва по занятие или редовно срещу възнаграждение, в обобщение на гореизложеното, считам, че същите попадат извън обхвата на ЗДДС. С оглед на това, за физическото лице – продавач не възниква задължението по чл.11З, ал.1 от ЗДДС да издаде фактура за извършената доставка. Наред с това, за физическото лице не възниква и задължението по чл.96, ал.1 от ЗДДС за задължителна регистрация и начисляване на данъка по доставката, в случай, че към момента на продажбата продавачът не е бил регистриран по ЗДДС, но с извършването на продажбата на урегулиран поземлен имот, натрупа облагаемия оборот по чл.96, ал.2 от ЗДДС.
Относно доходите на физическото лице, получени от продажбата на право на собственост на урегулирания поземлен имот, доколкото същият е придобит по наследство, по силата на разпоредбата на чл.13, ал.1, т.26 от ЗДДФЛ, ще се третират като необлагаеми.
За разлика от продажбата на недвижим имот, придобит по наследство, доходите на физическото лице от учредено право на строеж, подлежи на облагане по реда на чл. 33, ал.1 от ЗДДФЛ. Съгласно тази разпоредба, облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи.
//

Оценете статията

Вашият коментар