Прилагане на чл. 11, чл. 33, ал. 3 и чл. 35, т. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Изх. № 24-34-217
Дата: 09.11.2009 год.
ЗДДФЛ, чл. 11;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3;
ЗДДФЛ, чл. 35, т. 6.
ОТНОСНО: Прилагане на чл. 11, чл. 33, ал. 3 и чл. 35, т. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ вна Националната агенция за приходите (вх. № 24-34-217/25.08.2009 г.), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, възнамерявате да прехвърлите чрез договор за цесия вземания от бивш работодател – неизплатени трудови възнаграждения, като уточнявате, че цесионерът ще Ви заплати размерът на възнагражденията, намален с дължимите данъци и осигурителни вноски. Поставените в тази връзка въпроси са относно данъчните задължения на двете страни по договора за цесия (цедент и цесионер).
Тъй като не разполагаме с конкретна информация за клаузите, с които ще бъдат уредени правата и задълженията на страните по договора за цесия, изразяваме следното принципно становище:
Във връзка с облагането на доходите от прехвърляне на права или имущество в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е използвано понятието „финансови активи“, независимо от обстоятелството, че физическите лица, които не са търговци, не водят счетоводство. Вземанията по своето естество също са финансови активи, поради което за тях е приложима нормата на чл. 33, ал. З и свързаните с нея разпоредби на ЗДДФЛ. В конкретния случай, предвид изложеното в запитването, както и предвид спецификата на договора за цесия, в качеството Ви на цедент няма да реализирате печалба от сделката и съответно – няма да е налице облагаем доход от прехвърлянето на вземането.
На основание чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ, авансовият данък за доходите от трудови правоотношения се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия
доход, начислен за съответния месец. Съгласно разпоредбите на чл. 11 от същия закон, доходът се смята за придобит от физическото лице на датата на:
1.плащането – при плащане в брой;
2.заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека- при безналично плащане;
3.получаването на престацията – за непаричен доход.
Доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице. Датата на придобиване се определя в съответствие с указаното в т. 1-3.
Следователно, на датата на плащането или заверяването на сметката нацесионера от бившия Ви работодател за данъчни цели ще се счита, че Вие сте придобили трудовите възнаграждения, предмет на договора за цесия. По отношение на придобития доход се прилагат предвидените в ЗДДФЛ правила за годишно облагане и деклариране на доходите от трудови правоотношения.
Цесионерът ще придобие облагаем доход, ако е налице положителна разлика между сумата, която ще получи от работодателя, и сумата, която ще Ви заплати съгласно догово-ра за цесия. Тъй като в ЗДДФЛ не е предвидено друго, този доход е в обхвата на т. нар. до-ходи от други източници, които се декларират в годишната данъчна декларация в брутен размер (чл. 35, т. 6 във връзка с чл. 50 от закона).
Без оглед гореизложеното, Ви уведомявам, че съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията си с Националната агенция за проходите сте длъжен да посочвате Вашата идентификация (име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма и БУЛСТАТ/ЕИК, определен от Агенцията по вписванията; адрес по чл. 8 от ДОПК и адрес за кореспонденция), както и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването Ви.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар