данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от продажба на картина

3_6018/16.12.2008г.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 26
ЗСч, чл. 7, ал. 1
ОТНОСНО: данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от продажба на картина
Според изложеното в запитването на лицето му предстои продажба на картина собственост на съпруга й, които е починал. Съпругът има трима наследника, единият от които е инвалид първа група. Във връзка с това се поставят въпроси какъв е редът за облагане по ЗДДФЛ на тези доходи, какви документи следва да се издадат при продажбата и следва ли продажбата да се извърши от наследника, които е инвалид?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр.95 от 24 ноември 2006 г., посл. изм. ДВ, бр.43 от 29.04.2008г.) изразяваме следното становище:
Тъй като в запитването е посочено, че картината, която предстои да се продаде е била собственост на съпруга, допускаме, че същата не представлява съпружеска имуществена общност по смисъла на Семейния кодекс. Следователно приемаме, че картината е изяло част от масата на наследството на починалия съпруг. В тази връзка следва се да има предвид, че съгласно чл.13, ал.1, т.26 от ЗДДФЛ доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет са необлагаеми. От което следва, че съпругата и другите двама наследници няма да дължат данък по ЗДДФЛ за получените при продажбата на наследената картина доходи.
ЗДДФЛ въвежда задължение за документиране и отчитане на доходите само по отношение на данъчно задължените по същия закон лица. Предвид на това, че за доходите от продажба на наследената картина съпругата и останалите наследници не са данъчно задължени лица по ЗДДФЛ, данъчното законодателство не поставя изискване за издаване на документ за придобития доход. Въпреки, че такова изискване липсва и в счетоводното законодателство считаме, че няма пречка да бъде издаден документ, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството, а именно:
–  наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
–  дата на издаване;
– наименование,адресиномерзаидентификацияпочл.84от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя (във вашия случай трите имена, адрес и ЕГН);
–  предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
–  име, фамилия и подпис на съставителя.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »