Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на гора, при която цената на земята и насажденията са определени отделно

Изх. № 26-E-79
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на гора, при която цената на земята и насажденията са определени отделно
В запитването си сте изложили следната Фактическа обстановка:
На представляваното от Вас дружество предстои закупуването на две общински гори. Общината – доставчик е регистрирано по ЗДДС лице. Продажната цена е определена от лицензиран оценител, като поотделно е определена цената на земята и на насажденията.
Запитването Ви е относно данъчното третиране по ЗДДС на доставката на насажденията.
Във връзка със запитването Ви и на основание чл. 10, ал.1, т.10 от ЗНАП изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 92. от Закона за собствеността /ЗС/, собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго. Това е така нареченото „приращение“. Чл. чл. 63-67 от ЗС, регламентиращи правото на строеж /суперфиция/, уреждат способите и случаите, при които собствеността на една сграда или постройка не следва собствеността на терена.
Във вещноправен аспект, постройката в един имот /ако не е учредена суперфиция/, както и насажденията в същия, не се третират като отделни вещи, а като част от същия този недвижим имот. Най-общо казано всичко, което е неподвижно прикрепено към земята по начин, че не може да бъде отделено от нея без значително повреждане или унищожаване, е част от имота.
Поради това и в данъчноправен аспект, за да бъде доставката на насаждението или сградата, включени в един имот, подчинени на режим, различен от този на земята, към която принадлежат, следва това да бъде регламентирано със специално правило.
Съгласно чл. 45, ал.1, във връзка с ал.5, т.1 от ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, която не е урегулиран поземлен имот.
В чл. 45, ал.5 от ЗДДС са регламентирани изключенията от това правило. Насажденията не попадат между изрично предвидените изключения.
Съгласно чл.2, ал.1 от Закона за горите, гора по смисъла на този закон е земя, заета от горскодървесна растителност с площ не по-малка от 1 дка. Видно от законовата норма, гората включва земята и насажденията върху същата.
Предвид гореизложеното, насажденията следват режима на доставката на земята, към която са прикрепени – те са част от поземления имот, който не е УПИ, а гора и по правило са предмет на освободена доставка. По силата на чл. 45, ал.7 от ЗДДС доставчикът може да избере тази доставка да бъде облагаема.
//

Оценете статията

Вашият коментар