молба вх. № 26-Е-75/15.09.2007г. на ЦУ на НАП, Уважаеми господин …………..,

Изх. № 26-E-75
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: молба вх. № 26-Е-75/15.09.2007г. на ЦУ на НАП, Уважаеми господин …………..,
По повод постъпила Ваша молба до Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за съдействие относно издаден ревизионен доклад от 10.09.2007г., Ви уведомявам за следното:
Съгласно чл.119 от Данъчно-осигурителния кодекс /ДОПК/, органът, възложил ревизията, определя със заповед компетентния да издаде ревизионния акт орган по приходите, който в 14-дневен срок от подаване на възражение или изтичане на срока за подаване на възражение издава ревизионен акт, или прекратява производството със заповед, когато установяването на задължения или отговорности в конкретното производство е недопустимо.
Видно от цитирания текст на закона, Изпълнителният директор на НАП няма правомощие да разглежда възражения срещу ревизионни доклади. Правомощията на Изпълнителния директор на НАП са уредени в чл. 10 от Закона за Националната агенция за приходите /ЗНАП/, сред които липсва правомощие за разглеждане на възражения срещу ревизионни доклади.
Предвид горното, Ви уведомявам, че не е от компетентността на Изпълнителния директор на НАП да разглежда възражения срещу ревизионни доклади.
//

Оценете статията

Вашият коментар