данъчно третиране по ЗДДС на доставка с предмет наем на складови площи в Германия

Изх. № 24-33-188
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчно третиране по ЗДДС на доставка с предмет наем на складови площи в Германия
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-33-188/ 22.03.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
От изложеното в запитването е видно, че дружеството е наело складови помещения в Германия, за което заплаща наем по издадени от немската фирма (регистрирана за целите на ДДС) фактури.
Въпросът Ви е относно: задължение за начисляване на данък върху добавената стойност по чл.82, ал.2 от ЗДДС в качеството Ви на получател по доставката.
Съгласно чл.21. ал.2. т. 1 от ЗДДС. мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот.
б) услугипоподготовкаикоординацияна строителнитеработи,свързанис
недвижимия имот. като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
В този смисъл. Вие сте получател по доставка на услуга по чл.21, ал.2. т. 1 от закона, с място на изпълнение на територията на Германия.
За Вас, като получател не е налице задължение за начисляване на данък по смисъла на чл.82, ал.2 от ЗДДС. Това с така, тъй като услугите по чл.21. ал.2 не попадат сред
изчерпателно изброените в чл.82. ал.2 – ал.5 от ЗДДС доставки, за които данъка е изискуем от получателя по доставката.
//

Оценете статията

Вашият коментар