отчитане на доставки по ЗДЦС на Община =======

Изх. № 24-33-198
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: отчитане на доставки по ЗДЦС на Община =======
Уважаеми/а господине/госпожо,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-198/26.03.2007 г. и па основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
По първи въпрос:
Съгласно чл.124 от ЗДЦС, регистрираните лица по този закон водят задължително следните регистри:
1.дневник за покупките;
2.дневник за продажбите.
Следва да се има предвид, че регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл. 119 в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени. Получените данъчни документи следва да намерят отражение в дневника за покупки най-късно до третия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1.
Предвид гореизложеното, Общината следва да отразява в отчетните си регистри всички доставки – облагаеми доставки, освободени доставки, както и дейности като орган на властта, субсидии и финансирания, които са пряко свързани с доставка по смисъла на т. 15 на параграф 1 от ДР на ЗДЦС.
По втори въпрос:
Относно поделенията в обхвата на Община ====, следва да се има предвид следното:
Съгласно чл.121, ал.З от ППЗДДС, клоновете на регистрираното лице водят
отчетност и поддържат документацията като самостоятелно регистрирано лице, без да се
разчитат с бюджета.
//

Оценете статията

Вашият коментар