fbpx

Данъчно третиране по ЗДДС на доставката на услуги по хотелско настаняване към Въоръжените сили на САЩ

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставката на услуги по хотелско настаняване към Въоръжените сили на САЩ
Съгласно изложената в горецитираното запитване фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност – хотелиерство.
Същото предоставя хотелско настаняване на Въоръжените сили на САЩ. Съгласно споразумение за освобождаване от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на споразумението между правителството на Р България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната имате основание за прилагане на нулева ставка за конкретната доставка. Процедурата, която следвате е:
1.Издавате фактура за хотелско настаняване с нулева ставка на данъка и основание чл.173 от ЗДДС и чл.109 от ППЗДДС от Удостоверение № BU-USF-16-00000.
2.Изпращате попълнен формуляр – удостоверение за освобождаване от данъци (приложение Анекс Б към споразумението) до Американското посолство за месечните доставки на дружеството към клиента с описани фактури в три екземпляра;
3.След проверка от клиента се връща при Вас подписан и подпечатан екземпляр, който прилагате към вече издадените за доставката фактури.
Във връзка с гореизложеното сте поставили следните въпроси:
1. Така изпълнената процедура съобразена ли е с нормативните актове и достатъчна ли е?
2. Необходимо ли е да се попълват и подават други заявления и уведомления?
3. На какъв език е необходимо да се попълва Анекс Б?
4. Като получател на фактурите се отбелязва Въоръжените сили на САЩ или лицето – представител на групата?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.173, ал.1 от ЗДДС за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка, включително за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата.
Със споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО), ратифицирано със Закон, приет от 40-то Народно събрание на 26.05.2006 г., обн. ДВ бр.55 от 2006 г., в сила от 12.06.2006 г., се предвижда освобождаване от данъци за официалните нужди на силите на Съединените щати.
Освобождаването от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на ССОО предвиждат освобождаване от данъци (включително ДДС) и данъчни облекчения единствено в случаите, когато:
– съответните доставки на стоки и услуги са предназначени за нуждите на Въоръжените сили на САЩ, намиращи се на територията на Република България (относно освобождаването от ДДС), и
– печалбите и доходите се освобождават от корпоративни данъци и от данъци върху доходите на физическите лица, когато са реализирани в резултат на стопанска дейност на изпълнители по договори, по която получател са Силите на Съединените щати, намиращи се на територията на Република България.
В т.7 на Споразумението по прилагане относно освобождаване от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на ССОО, одобрено с Решение № 83 от 13.02.2008 г. на Министерския съвет, в сила от 28.02.1008 г., обнародвано в ДВ, бр.29 от 18.03.2008 г. е предвидено освобождаване от данък върху добавената стойност за стоки и услуги, придобити от Силите на САЩ или от изпълнители (по договор), които действат за или от името на Силите на Съединените щати, което се дава на мястото на продажбата.
Доставките предназначени за Силите на Съединените щати, с място на изпълнение на територията на страната, имат характер на доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка по чл.173, ал.1 от ЗДДС. Такъв характер имат доставките както на преките изпълнители, така и на подизпълнителите. Определящо относно прилагането на чл. 173, ал.1 е крайното потребление на стоките и услугите – същите да са предназначени за крайно потребление от Силите на Съединените щати. Освобождаването от данъка върху добавената стойност се предоставя към датата на данъчното събитие чрез прилагане на нулева ставка на данъка.
Наличието на основание за прилагането на нулева ставка на ДДС се удостоверява чрез фактура за доставката и формуляр – удостоверение за освобождаване от данъци (приложение Анекс Б към Споразумението по прилагането на освобождаване от данъци), заверен от службата за данъчни облекчения на Въоръжените сили на САЩ, за всяка доставка по отделно. Формулярът – удостоверение за освобождаване от данъци може да включва повече от една доставки, за които се отнася освобождаването, когато същите са извършени в рамките на един календарен месец от един доставчик спрямо един и същ получател. Когато получател по доставката или купувач са Въоръжените сили на САЩ, формулярът се попълва като в клетката „Информация за купувача“се записва „Въоръжени сили на САЩ“. Когато получател по доставката е лице, различно от Въоръжените сили на САЩ, формулярът се попълва като в клетката „Информация за купувача“ освен посочените в нея реквизити се изписват и БУЛСТАТ и/ или идентификационен номер по ДДС на получателя.
Формулярът за освобождаване следва да се попълни от доставчика или от съответния представител на Въоръжените сили на САЩ, получил стоките или услугите директно от името на Въоръжените сили на САЩ – в случаите, когато получател по доставката или купувач са Въоръжените сили на Щатите; или получателя, когато получател е лице, различно от Въоръжените сили на САЩ ( в случаите в които, доставчикът е подизпълнител). Формулярът за освобождаване от ДДС на доставките следва да бъде попълнен в три екземпляра – един оригинален екземпляр, предназначен за доставчика и две копия, предназначени за Въоръжените сили на САЩ. След извършване на необходимата проверка формулярът се заверява от службата за данъчни облекчения на Въоръжените сили на САЩ. В случаите, когато получател по доставката е лице, различно от Въоръжените сили на САЩ, получателят предоставя формуляра на доставчика за прилагане на нулевата ставка на данъка.
Обръщам внимание, че тъй като Споразумението, с което е предвидено освобождаването от облагане с данък върху добавената стойност е ратифицирано и обнародвано в Държавен вестник, същото, съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България е част от вътрешното право на страната и има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. Поради това, по отношение на процедурата освобождаването не следва да се прилага редът, предвиден в чл. 173, ал. 1 от ЗДДС и глава седемнадесета, раздел ІІ от Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС), а редът, предвиден в Споразумението по прилагането на освобождаване от данъци, тъй като ратифицираното Споразумение предвижда това, т.е. не се подава писмено искане за потвърждаване на наличието на основание за прилагане на режима по чл.173, ал.1 от ЗДДС.
По отношение на езика на който следва да попълните съответния формуляр за освобождаване от данъци, обръщам внимание на следното:
Споразумението по прилагането относно освобождаване от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на ССОО, част от което е и формулярът за освобождаване от данъци – Анекс Б, е изготвено в два екземпляра – на български и на английски език, като и двата текста имат еднаква сила. В тази връзка, в случай, че изготвите (попълните) съответното удостоверение на английски език, следва да имате предвид разпоредбата на чл.55, ал.1 от ДОПК, съгласно която, при поискване от орган по приходите субектът е длъжен да представи съставен на чужд език документ, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

префактуриране на гориво

ОТНОСНО:префактуриране на горивоВ Дирекция ”ОУИ” – постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …/ 31.08.2011 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството извършва транспортна дейност и е регистрирано по ЗДДС. Основно се извършват международни превози до Турция и в Европа. По време на вътрешноевропейските курсове камионите зареждат гориво с Шел карти в цяла Европа. Със същите

Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за о

Изх. № 26-С-187Дата: 27.08.2012 г. Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.КСО, чл. 5, ал. 4; КСО, чл. 6, ал. 2, т. 1; КСО, чл. 6, ал. 2, т. 3; КСО, чл. 6, ал. 13; НЕВДВПОВ, чл. 1, ал. 3.ОТНОСНО:Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

Възстановяване на здравноосигурителни права

ЗЗО: чл.40, ал. 3, т. 9; чл.40, ал. 5, т.1; чл. 109, ал. 1, 2 3 и 4;ОТНОСНО: Възстановяване на здравноосигурителни права Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” с вх.№ ………… от 03.05.2016 г., Ви уведомяваме за следното:Според изложеното в запитването, Вашите родители са инвалиди със загубена работоспособност над

Данък при източника

ОТНОСНО: Данък при източникаВ Дирекция ОДОП….постъпи писмено запитване с вх. № …… от 30.04.2018 г. относно прилагане на ЗКПО и ДОПК. В запитването е посочено, че дружеството ще начислява и плаща данък при източника за доход от лихви в полза на дружество-заемодател от ……. В писмото са направени изчисления на дължимия данък при източника и

Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ 106

Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-49 от 22.04.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В правилника за дейносттта на общинско предприятие е записано, че предприятието има право да извършва услуги на физически и юридически

№ М-94-Д-1538; Дата: 27.01.2021 год.; КСО, чл. 5, ал. 4; КСО, чл. 6, ал. 2; КСО, чл. 157, ал. 1; КСО, чл. 157, ал. 3; КСО, чл. 157, ал. 4; КТ, чл. 293; КТ, чл. 294; ЗЗО,

Изх. № М-94-Д-1538Дата: 27.01.2021 год. КСО, чл. 5, ал. 4; КСО, чл. 6, ал. 2;КСО, чл. 157, ал. 1;КСО, чл. 157, ал. 3;КСО, чл. 157, ал. 4;КТ, чл. 293;КТ, чл. 294;ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1;НЕВДПОВ, чл. 2, ал. 2;НЕВДПОВ, чл. 2, ал. 4. Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната

ЗДДФЛ, чл.65,ЗСч, чл.37,ТЗ, чл.137,ЗДДФЛ, чл.46,ЗДДФЛ, чл.38,ЗДДФЛ, чл.73,ТЗ, чл.133

2_1285-2/29.07.2010г.ЗДДФЛ – чл.38, чл.46, чл.65, чл.73;ЗСч – чл.37;ТЗ – чл.133, чл.137.Във Ваше писмено запитване вх.№…………..от 29.07.2010г. по регистъра на Дирекция „ОУИ”- … е описана следната фактическа обстановка: Дружеството приключва отчетната 2009 г. с положителен счетоводен финансов резултат. В годишната данъчна декларация този резултат е преобразуван за данъчни цели в посока на намаление с възникнала през

начален момент на облагане с данък на имоти – държавна

Изх.92-00-547Дата: 20.06.2016 год.ЗМДТ, чл. 15 Относно:начален момент на облагане с данък наимоти – държавнасобственост В отговор на поставения въпрос относно началния момент на облагане с данък на имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на министерства и други ведомства, Ви уведомявам: Държавата удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост

Scroll to Top