fbpx

Данъчно третиране по ЗДДС на плащането в натура на рента;

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на плащането в натура на рента;
Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас юридическо лице, което е регистрирано по ЗДДС, има за предмет на дейност – производство на земеделска продукция върху арендувани или наети земи, преработване или реализация на същата впоследствие. Земята, която обработвате е 5 000 дка, собственост на много лица с които сключвате договори за съвместно обработване по чл.31, ал.4, т.3 от Закона за кооперациите. За обработваемата земя плащате уговорената рента в натура.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следния въпрос:
Трябва ли да начислявате ДДС върху рентата в натура и на какво основание?
Във връзка с изложената от Вас фактическа обстановка в запитването и предвид съществуващата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
В хипотезата на отдадена под наем или аренда земя, при която наемното възнаграждение или рента са уговорени в натура (стоки), е налице специфичен случай на доставка, а именно бартер, чието данъчно третиране по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност е уредено в чл.130 от същия.
По смисъла на цитираната правна норма, когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, се приема, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава.
Според изложената фактическа обстановка, са налице две насрещни доставки, като едната е отдаването под наем или аренда на земя от съответните физически лица с които имате договори по Закона за арендата; а другата доставка е прехвърлянето на собственост върху съответните стоки и/или услуги като заплащане срещу услугата по отдаването под наем на земята.
Въпросът, който поставяте в запитването е относим към втората доставка, по която Вие сте доставчик, регистрирано по ЗДДС лице. Тъй като не сте посочили в запитването, какъв е видът на стоките, които заплащате в натура на съответните лица, чиято земя обработвате, както и обстоятелството, дали същите са регистрирани по материалния закон, изразеното становище е принципно.
Съгласно разпоредбата на чл.12, ал.1 от материалния закон, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по същия закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. В случаите, в които доставката на стоки и/или услуги попада сред хипотезите на доставки, регламентирани в Глава четвърта от материалния закон, е налице освободена доставка.
Когато е налице облагаема доставка на стоки и/или услуги по смисъла на чл.12, ал.1 от Закона, следва да се определи и от кого ще бъде изискуем данъка по материалния закон. В общия случай на облагаема доставка, съгласно чл.82, ал.1 от Закона, данъкът е изискуем от регистрирано по същия закон лице – доставчик, с изключение на случаите по алинея 4 и 5 на същата правна норма.
В хипотезата на чл.82, ал.5 от Закона, данъкът е изискуем от получателя – регистрирано по същия закон лице, в случаите на доставки чл.163а от Закона. Тази норма се отнася за доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2, независимо дали доставчикът на стоките и услугите е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Тъй като в Част ІІ на приложение № 2 от материалния закон са посочени стоки като пшеница, ръж, ечемик, овес, царевица и други подобни, посочени с код по Комбинираната номенклатура към Митническата тарифа на Република България, обръщаме внимание, че в случай на доставка на такива стоки като заплащане в натура по визирания в запитването случай, когато получателят по същата е регистрирано по материалния закон лице и доставката е облагаема по смисъла на чл.12, ал.1, данъкът ще е изискуем от него по силата на чл.82, ал.5 от същия нормативен акт.
По отношение на данъчната основа на извършваните доставки по чл.130 от материалния закон, а именно, когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги, без страните да са му предали парично изражение, данъчната основа на всяка от съответните доставки към датата на възникване на данъчното събитие е данъчната основа при придобиването или себестойността на
предоставената стока, а в случаите на внос – на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за извършване на предоставената услуга. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

здравно осигуряване на лице, упражняващо дейност като ЕТ и собственик на ЕООД

ДИРЕКЦИЯ„OБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” 1_163/08.12.2010 гЗЗО, чл.40, ал.1,т.2 Относно: здравно осигуряване на лице, упражняващо дейност като ЕТ исобственик на ЕООДВъв връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” – гр. ………..,заведено с вх. № ………2010 г., изразяваме следното становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановка :Самоосигуряващо се лице в качеството си едновременно на едноличен

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 255

Изх. № М-26-Х-17Дата: 22.10.2019 год.ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;ДР на Наредба№Н-18, § 1, т. 19;Наредба №Н-18, Приложение №29. ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба

прилагане на чл. 189б, ал. 2, т. 1 и 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № М-94-Г-432Дата:25.11.2015 год.ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1;ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 4.Относно: прилагане на чл. 189б, ал. 2, т. 1 и 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Внае постъпило Ваше писмено запитване с вх. № М-94-Г-432 от 14.08.2015 г., в което се поставят въпроси, свързани с прилагането на чл.

Здравно осигуряване на чуждестранно физическо лице, гражданин на държава членка на ЕС

Изх. № ………………..Дата ……………..…….ДО ……………………………..Копие: ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО”.Относно: Здравно осигуряване на чуждестранно физическо лице, гражданин на държава членка на ЕСУважаеми господин …..,Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 24-32-229 от 02 юли 2007 г., изразяваме следното становище:По силата на чл. 33, ал. 1, т. 6 на

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

ОТНОСНО: Приложение наНаредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.Въввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция «е изложена следната фактическа обстановка:В продължение на години дружеството закупува гориво за служебния си микробус, като за същотото гриво му се издава фактура. Плащането се извършва по банков път. Уточнено

Договор за предоставяне на рекламни услуги – публикуване на реклама на сайт

2_1312/22.08.2012г. ЗДДС – чл.21, чл.96 ППЗДДС – чл.113, ал.2 ЗДДФЛ – чл. 29, ал.1, т. 3, чл.43, ал.6 КСО – чл.4, ал.3, т.5, чл.127, чл.157 от КСО ЗЗО – чл.40, ал.1, т.3 От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че Вие имате сключен договор за предоставяне на рекламни услуги – публикуване на реклама

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 23-30-58/01.09.2016 г.ЗДДС-чл.112, ал.1; чл.114, ал.1; чл.114, ал.6; чл.114, ал.10;ППЗДДС- чл.78, ал.1, т.1; чл.78, ал.2; чл.78, ал.4В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 23-30-58/…08.2016 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:При започване на

Прилагането на чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 24-34-445Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: Прилагането на чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-445/11.05.2007 г., Ви уведомявам за следното:В разпоредбите на чл. 18, ал. 1 и 2

Scroll to Top