данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги Уважаема госпожо,

Изх. № 24-34-418……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги
Уважаема госпожо,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-418/ 04.01.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите Ви уведомявам следното:
От изложеното в запитването е видно, че представляваното от Вас дружество извършва преводачески, консултантски и др. услуги, предоставени по електронен път на получатели – физически и юридически лица, осъществяващи дейността си в страни от Европейската Общност и извън нея, нерегистрирани за целите на ДДС в съответната страна. Фирмата също е и получател на такива услуги от физически и юридически лица, осъществяващи дейността си в страни от Европейската Общност и извън нея.
Посочените услуги не попадат в хипотезата на чл.21. ал.З. т.“к“, тъй като според §1. т. 14 от ПЗР на ЗДДС “услуги, извършвани по електронен път“ са:
а) предоставянето на пространство в интернет, доставката на носители на съдържание в интернет (хостинг), дистанционната поддръжка на програми и апаратура по електронен път;
б) доставката на софтуер и актуализацията му по електронен път;
в) предоставянето на изображение, текст и информация и на достъп до бази данни по електронен път;
г) предоставянето на музика, филми и игри. в т.ч. лотарийни, хазартни игри и игри с парични и предметни награди, предоставяни по електронен път. както и на политически, културни, художествени, спортни, научни и развлекателни предавания и прояви:
д) предоставянето на дистанционно обучение по електронен път.
Извършваните от фирмата консултантски и преводачески услуги не се съдържат в изброените на §1. т. 14 от ПЗР на ЗДДС.
Съгласно чл.21 ал.З от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект’ -мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1.получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът,
2.доставяните услуги са с предмет посочен в т.2 на чл.21 ал.З от ЗДДС. Посочените от Вас услуги попадат в хипотезите на т.2 на чл.21, ал.З от ЗДДС. съответно консултантските услуги в б.“в“, а преводаческите в б“а“( съгласно чл.З. ал.2, т. 1 във връзка с чл.4, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, преводите, с изключение на официалните преводи на нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, са обект на авторско право).
В случай, че получателят е лице установено извън Общността или данъчно задължено установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът и това лице няма седалище или постоянен обект по смисъла на §1, г. 10 от ДР на ЗДДС на територията на Р България, е налице доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не попадат в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл.12. ал.1 от ЗДДС. поради което не участват при формиране на облагаемия оборот по чл.96, ат.2, необходим за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал. 1 от ЗДДС.
Следва да се има предвид, че когато получател по посочените по-горе услуги е лице, установено на територията на държава членка и не е данъчно задължено, разпоредбата на чл.21, ал.З. т.2. б,“в“ не е приложима, тъй като не е изпълнено едно от условията за прилагането му. В този случай е приложима разпоредбата на чл.21. ал.1 от ЗДДС и мястото на изпълнениеще е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване. Като се има предвид и обстоятелството, че доставките на консултантски и преводачески услуги не попадат в обхвата на освободените доставки по смисъла на чл.З8 от ЗДДС, то в този случай същите участват при формирането на облагаемия оборот по чл.96. ал.2 от ЗДДС, необходим за целите на задължителната регистрация по чл.96. ал.1 от ЗДДС.
Съгласно чл.82. ал.2. т.2 от ЗДДС. когато доставчик на услуга, попадаща в хипотезите на чл.21, ал.З от ЗДДС е лице, което не е регистрирано по този закон и не е установено на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката, когато последният е данъчнозадължено лице, независимо от липсата или наличието на регистрация по ЗДДС.
Относно приложението на чл.96, ал.7 от ЗДДС – разпоредбата му не е приложима за лица установени на територията на Общносгта, които извършват услуги по електронен път на получатели от ЕС и извън него. Алинея 7 на чл.96 от ЗДДС се прилага за лица, за които са налице едновременно следните условия:
1.извършват услуги по електронен път с получатели – данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на страната;
2.не са установени на територията на Общността:
3.регистрирани за целите на ДДС за дейността си по т. 1 в друга държава членка.

Оценете статията

Вашият коментар