ЗДДС, чл.2,ЗДДС, чл.21

Изх. № 24-34-421
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно : Облагане на извършвани услуги по смисъла на ЗДДС
По повод Ваше запитване с Изх. № …/ 30.01.2007 г., препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № / 04.05.2007 г., изразявам следното становище:
От изложената фактическа обстановка в запитването Ви е видно, че извършвате дейности по обучение на авиационен персонал- пилоти, стюардеси, инженери и др., като за тази цел предлагате два вида услуги – „сух“ и „мокър“ лизинг. При извършване на тези услуги предоставяте на различни авиокомпании тренажор, съответно инструктор за провеждане на тренировки за аварийно-спасителни процедури. Авиокомпаниите, които са получатели на услугата са регистрирани и нерегистрирани лица в рамките на Европейската общност или извън общността.
На облагане с данък върху добавената стойност подлежат всички облагаеми доставки на услуги, съгласно чл. 2 от ЗДДС, които са с място на изпълнение на територията на страната и не са с предмет на освободени доставки. Следователно съществен елемент на облагане на доставките на услуги е мястото на изпълнение на тези доставки.
Общите принципи при определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга са уредени в чл.21 от ЗДДС и са обвързани с мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – с мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Същевременно изключенията от основното правило по чл.21, ал. 1 от ЗДДС са регламентирани в чл. 21, ал. З от ЗДДС.
Разпоредбата на чл. 21, ал. З от ЗДДС определя мястото на изпълнение при доставка на услуга, като място, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, или мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, при едновременно изпълнение на две условия, първото от които е свързано с обстоятелството, къде е установен получателят, а второто – с извършването от доставчика на определени услуги, описани в чл. 21, ал. З, т. 2,от буква “а“ до буква “н“.
Нормата на чл. 21, ал. З се прилага както при случаите, когато получателят е лице, установено извън общността, така и при случаите, когато получателят е данъчно задължено лице, установено в държава-членка, различна от установяването на доставчикът.
При систематичното тълкуване на цитираните разпоредби и предвид изложените обстоятелства в писмото се налага изводът, че дейността, която извършва „Институт по въздушен транспорт“ ЕООД е отдаването под наем на движими вещи / тренажор за аварийно- спасителни процедури/ и следва да се приложи нормата на чл. 21, ал. З, т. 2, буква „ж“ от ЗДДС.
Следователно при определяне режима на данъчното облагане по ЗДДС във връзка с описаните в запитването схеми, възникват следните хипотези :
При хипотеза 1 / и 2 / В случаите, в които получателят на услугата е лице, което не е установено в държава- членка на ЕС, мястото на изпълнение на доставките на горепосочените услуги ще бъде мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя на тези услуги, предвид разпоредбата на чл. 21, ал. З, т. 1 във връзка с т.2 буква „ж“ от ЗДДС. В случая е налице хипотезата визирана в чл. 21, ал. З, т. 1, изр.1 от ЗДДС- получателят е установен извън общността, като в случая е без значение обстоятелството дали лицето е регистрирано за целите на ДДС.
При хипотеза 3 / Получателят на услугата е лице, което е установено в държава-членка на ЕС и е регистрирано за целите на ДДС в съответната държава / мястото на изпълнение на доставките горепосочените услуги ще бъде мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя на тези услуги, предвид разпоредбата на чл. 21, ал. З, т. 1 във връзка с т.2, буква „ж“ от ЗДДС. В случая е налице хипотезата визирана в чл. 21, ал. З, т. 1, изр.2 от ЗДДС- данъчно задължено лице, установено в държава- членка, различна от тази, в която е установен доставчикът, като в случая е указано, че получателят е данъчно задължено лице.
При хипотеза 4 / Получателят на услугата е лице, което е установено в държава-членка на ЕС, но не е регистрирано за целите на ДДС в съответната държава или е физическо лице / мястото на изпълнение на доставките горепосочените услуги ще бъде мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя на тези услуги, предвид разпоредбата на чл. 21, ал. З, т. 1 във връзка с т.2, буква „ж“ от ЗДДС. В случая е налице хипотезата визирана в чл. 21, ал. З, т. 1, изр.2 от ЗДДС- данъчно задължено лице, установено в държава- членка, различна от тази, в която е установен доставчикът, като в случая е от значение обстоятелството дали лицето по доставката е данъчно задължено лице или не.
Следва да се обърне внимание на обстоятелството, че в случаите в които получателят по доставката не е данъчно задължено лице, то разпоредбата на чл.21, ал.З от ЗДДС е неприложима, тъй като не е налице елемент от фактическия състав – лицето да е данъчно задължено.Тогава мястото на изпълнение на доставките на тези услуги се определя по реда на чл.21, ал. 1 от ЗДДС и това е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект- мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
//

Оценете статията

Вашият коментар