данъчно третиране по ЗДДС на извършвани дейности от държавните лесничейства

Изх. № 24-33-394
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: данъчно третиране по ЗДДС на извършвани дейности от държавните лесничейства
По повод на Ваше писмено запитване относно данъчно третиране по ЗДДС на извършвани дейности от държавните лесничейства, Ви уведомявам за следното:
Но смисъла на чл. З, ал.1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице. което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. В ал.2 е определен обхвата на понятието „езависима икономическа дейност“
Съгласно чл. З, ал.5 от ЗДДС, не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, като са изброени определени изключения, сред които не попадат изброените от Вас дейности.
Съгласно § 1, т.7 от ДР на ЗДДС, “дейности или доставки, извършвани от държавата, държавните и местните органи в качеството им на орган на държавната или местната власт“ са дейностите или доставките, извършени от лице, създадено със закон, когато:
а) се извършватвизпълнениенаправомощиятаму, произтичащиот
нормативен акт, и не могат да се извършват от търговец, освен ако това му е
възложено със закон:
б) с установена такса с нормативен акт.
Предвид изброените по-горе законови разпоредби, дейностите или доставките, извършени от НУГ, респективно – РУГ или държавните лесничейства, които са им възложени със закон, за които е установена такса с нормативен акт и не могат да се извършват от други търговци, попадат в хипотезата на чл.З, ал.5 от ЗДДС и не подлежат на облагане с ДДС.
Например: не попадат в обхвата на независимата икономическа дейност събираните от регионалните управления на горите, респективно държавните лесничейства такси за административни и технически услуги, тъй като съгласно § 7от Правилника за приложението на Закона за горите, за всички административни и технически услуги но прилагането на правилника се заплащат такси по тарифа, приета от Министерския съвет.

Оценете статията

Вашият коментар