отразяване във фискалния касов апарат на събрания данък добавена стойност от член кооператори срещу получена в натура наем земя /рента/

Изх. № 24-33-400
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: отразяване във фискалния касов апарат на събрания данък добавена стойност от член кооператори срещу получена в натура наем земя /рента/
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-400 г.,Ви уведомява следното:
Разпоредбата на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
В § 1, т. 40 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС е дадена легална дефиниция на понятието „фискално устройство“ – устройство за регистриране и отчитане продажби на стоки или услуги чрез издаване на фискални касови бележки и за съхраняване на данни за регистрираните обороти във фискална памет.
Регистрирането и отчитането на продажбите чрез фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ) се извършва по ред, определен с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр. 106/2006 г., изм. ДВ. бр.79/2007 г.).
Съгласно чл. З, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, освен когато плащането се извършва по банков път. Фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането и се предоставя на клиента едновременно с получаване на плащането.
Реализирането на описаните от Вас операции по отчитане само на данък добавена стойност във фискалните устройства е в противоречие със същността и предназначението по дефиниция на този клас устройства.
Съгласно описаната фактическа обстановка изплащаната рента е в натура, т. е. извършва се бартер – ЗК „Съединение“ предоставя срещу наем на земя на член-кооператори земеделска продукция (рента в натура), следователно налице са две насрещни доставки.
Доколкото в случая за доставките на земеделска продукция (рента в натура) не се извършва плащане в брой, с чек. с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства съгласно чл. 118 от ЗДЦС тези доставки не подлежат на регистриране във фискалното устройство.
Обръщаме Ви внимание, че съгласно чл. 130 от ЗДЦС когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава. Данъчното събитие и за двете доставки възниква на датата на възникване на данъчното събитие на по-ранната от тях.
На основание чл. 113, ал. З, т. 1 от ЗДДС може да не се издава фактура, тъй като получател е физическо лице, което е данъчно незадължено. Следва да се има предвид, че за доставките, за които издаването на фактура не е задължително, доставчикът (регистрирано по закона лице) съставя отчет за извършените продажби по чл. 119 от ЗДДС, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период. Информацията, която трябва да съдържа отчета за извършените продажби, е регламентирана в чл. 112, ал. З от правилника за прилагане на закона. Отчетът за извършените продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период и се отразява в дневника за продажби по реда на чл. 112, ал. 4 от правилника.
//

Оценете статията

Вашият коментар