данъчно третиране по ЗДДС на консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др., префактурирани от наемодател на наемател.

2_1133-1/12.11.2015г.
ЗДДС, чл.12
ЗДДС,чл.45,ал.4
ЗДДС, чл.26,ал.2
Възнамерявате да сключите договор за учредяване безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, собственост на „Р“ ООД, който ще използвате за обучение по китайски език на учениците от І ОУ и ІІ СОУ.
Посочили сте, че съгласно предмета на договора недвижимият имот се предоставя на училището за временно и безвъзмездно ползване под формата на дарение на месечен наем в размер на…. лв. без ДДС, като размерът на ДДС ще бъде ежемесечно превеждан отІ ОУ по банкова сметка на дружеството- собственик на недвижимия имот.
Във връзка с изложено, поставяте въпроса счита ли се за облагаема доставка предоставянето за временно и безвъзмездно право на ползване на недвижимия имот и следва ли да бъде начисляван ДДС за доставката.
Предвид неясно изложената фактическа обстановка, изразеното становище имапринципен характер.
Разпоредбата на чл.8 от ЗЗД, определя договорът като съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Съгласно чл.9и чл.20 от същия законстраните свободноопределят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави, а при тълкуването на договора трябва да се търси действителната воля на страните, като отделните договорки се тълкуват във връзка една с друга и се схващат в смисъла, произтичащ от целия договор, обичаите в практиката и добросъвестността.
Съгласно чл. 228 от Закона за задълженията и договорите с договора за наем наемодателят се задължава да представи на наемателя една вещ за временно ползване, а наемателят – да му плати определена цена.
От приложения към запитването договор от една страна е видно, че е налице договореност със собственикът на недвижимия имот за временно и безвъзмездно ползване на същия, а от друга страна е предвидено ползването му да е под формата на дарение на месечен наем в размер на ….. лв. без ДДС.
Предвид, че волята на страните не е ясно изразена, ако посочената в договора сума в размер на ….. лв. представлява възнаграждение, дължимо на доставчика за услугата по отдаването под наем на недвижимия имот, следва да се има предвид следното:
Разпоредбата на чл.45, ал.4 от ЗДДС определя като освободена доставката отдаването под наемна сграда или части от нея за жилище на физическо лице, което не търговец . Извън тези случаи, доставката на услуга по отдаване под наем на недвижим имот е облагаема доставка на основание чл.12 от закона.
Данъчната основа на доставката се определя по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Доколкото в договора е предвидено, че ползвателят е длъжен да заплаща разходите за вода, ел.енергия и газ, с тези разходи следва да се увеличи данъчната основа на доставката на основание ал. 3, т. 3 от същия законов текст.
Разходите следва да бъдат документирани, чрез включването им във фактурите за наемното правоотношение или чрез издаване от наемодателя към наемателя на дебитни известия към фактурите, с които е документирана услугата за отдаване под наем на сградата или част от неяза съответния наемен период.
В този смисъл е и изразеното становище на Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите в писмо с Изх. № 91-00-86/21.03.2007 г. относно данъчно третиране по ЗДДС на консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др., префактурирани от наемодател на наемател.
Следва да се има предвид, че дарението на парични средства е извън обхвата на ЗДДС.’

Оценете статията

Вашият коментар