задължителното здравно осигуряване на български граждани които живеят /пребивават/ в държава членка на Европейският съюз /ЕС/

2_114/ 28.01.2015 г.
ЗЗО чл.33, ал.1, т.1 и 2
Чл.33, ал.2
ОТНОСНО: задължителното здравно осигуряване на български граждани които живеят /пребивават/ в държава членка на Европейският съюз /ЕС/
В запитването е изложена следната фактическа обстановка, от 1997 г. се осигурявате здравно в Белгия, а от 2008 г. до м.май 2013 г. в България. От м.май 2013 г. сте прекратили здравните си осигуровки в България, тъй като сте се върнали в Белгия, където живеете постоянно.
Във връзка с изложеното е поставен въпроса: имате ли право да не плащате здравни осигуровки в България.
При така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна база, свързана със здравното осигуряване, изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ е определен в чл. 33 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/.
Съгласно чл. чл.33, ал.1, т.1 и 2 от ЗЗО, задължително осигурени в НЗОК са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, както и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България.
Задължението за осигуряване за всички български граждани възниква от влизането на закона в сила, а за новородените – от датата на раждането /аргумент – чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗЗО/.
От 1 януари 2007 г. Република България се присъедини към Европейския съюз и от тази дата се прилагат регламенти в областта на координацията на системите за социална сигурност. В тази връзка, в ЗЗО са направени допълнения, според които на основание чл.33, ал.2 от ЗЗО, не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка / в сила от 01.01.2007 г./.
“Правилата за координация на системите за социална сигурност“, според§ 1, т.22 от ДР към ЗЗО, са правилата, въведени с Регламент (ЕИО) № 1408/71и прилагащият го Регламент (ЕИО) № 574/72на Съвета, и с всички други регламенти, които ги изменят, допълват или заменят/. От 01.05.2010 г. се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на Европейския съюз (ЕС) – Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 г., които заменят действащите до тогава регламенти.
“Определяне на приложимото законодателство“ е един от основните принципи, установени с координационните регламенти. Според този принцип лицата, за които се прилагат регламентите, са подчинени на законодателството на само една държава–членка.
Изхождайки от принципа за само едно приложимо законодателство, здравноосигурителните вноски се дължат в държавата–членка, чието законодателство е приложимо в съответствие с европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на ЕС.
Във Вашия случай, ако за периодите на пребиваване и/или трудова заетост в друга държава-членка /Белгия/за Вас е приложимо законодателството на тази държава, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, на основание разпоредбата на чл. 33, ал.2 от ЗЗО, Вие не сте задължено лице по смисъла на ЗЗО и ще бъдете освободен от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК.
За да удостоверите този факт Вие /лично или чрез упълномощено лице/ следва да представите в компетентната териториална дирекция на НАП документ, издаден от компетентната институция в тази държава, удостоверяващ принадлежността Ви към здравноосигурителната й система – формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност. Напр. по Регламент (ЕИО) № 1408/71 това са: Е 101, Е 102, Е 103, Е 104, Е 106, Е 108, Е 121 и др. или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 – S1, S041, А1, S1, U1, H 013 и др.), Европейска здравна карта или друг документ, в който изрично да е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здраноосигурителния Ви статус.

Оценете статията

Вашият коментар