ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.3, aл. 3

2_113-1/31.01.2011г.
ЗДДС, чл.3, ал.3 и чл.96, ал.1
В Дирекция „ОУИ” гр. ==== е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ===2011 г., в което посочвате, че в края на всяка година начислявате сума, представляваща възнаграждение за положен личен труд в дружеството от управителя.
Поставили сте следните въпроси:
Положеният от управителя личен труд в дружеството има ли характер на независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС?
Полученият доход от тази дейност ще участва ли при определяне на облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС на физическото лице?
На основание изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище:
Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея /чл.3, ал.1 от ЗДДС/.
„Независима икономическа дейност” съгласно чл. 3, ал.2 от ЗДДС е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
В чл.3, ал.3 от закона са посочени следните дейностите, който не представляват независима икономическа дейност:
1. дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово;
2.дейността на физическите лица, които не са еднолични търговци, за осъществяваната от тях дейност, уредена в закон, по управление и контрол на юридически лица.
За целите на данъчното облагане, с §1, т.26, буква „и” от ДР на ЗДДФЛ /в сила от 01.01.2010г./правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5% от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери са приравнени на трудови правоотношения.
С оглед гореизложеното, ако физическото лице–съдружник и управител на дружеството, извършва дейност по правоотношение, попадащо в определението на §1, т.26, буква „и” от ДР на ЗДДФЛ /в сила от 01.01.2010г./, в този случай намира приложение разпоредбата на чл.3, ал.3, т.1 от ЗДДС. Извършваната от лицето дейност след 01.01.2010г. не представлява независима икономическа дейност и доходът от тази дейност не следва да участва при формиране на облагаемия оборот по чл.96 от ЗДДС.
Независимо от горното, следва да имате предвид, че възнаграждението за положен личен труд в дружеството подлежи на последващ данъчен контрол, с огледпреценка за наличие на хипотезата на §1, т.5, б.”а” от ДР на ЗКПО.

Оценете статията

Вашият коментар