данъчно третиране по ЗДДС на получени субсидии

Изх. № 24-33-160
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: данъчно третиране по ЗДДС на получени субсидии
Уважаеми господин,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-160/19.03.2007 г. и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
В писменото си запитване поставяте въпроса за данъчното третиране на получените субсидии от Общината във връзка с осъществяваната от Вас дейност – транспорт на пътници в рамките на града.
Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
По смисъла на чл.26, ал.З от ЗДДС, данъчната основа по ал. 2 се увеличава с няколко компонента, като един от тях са всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката.
В параграф 1, т. 15 на ДР на ЗДДС е указано кои са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка. Това са сумите, отпускането на които е пряко обвързано с количеството, качеството или цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби,
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на
активи.
В случай, че получаваните от Вас суми от Община Пазарджик са предназначени единствено за покриване на загуби и финансиране на разходи, то те не участват в данъчната основа на доставките предвид обстоятелството, че не са пряко свързани с доставка. В този смисъл, тези суми не са свързани с конкретна доставка, поради което плащането им не следва да се документира с данъчен документ – фактура по смисъла па чл.НЗ от закона. Това е така, тъй като съгласно чл.ПЗ, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.
Друга хипотеза е когато тези субсидии са пряко обвързани с количеството, качеството или цената на предоставяните от Вас услуги. В този случай лицето следва, да начисли данък върху добавената стойност върху онези финансирания и субсидии, чисто отпускане е пряко обвързано с посочените критерии.
В допълнение, следва да се има предвид, че при тази хипотеза – сумите, може да са преведени от Община Пазарджик, като пряко обвързани с количеството, качеството или цената на предоставяни услуги — например фиксиране на определена продажна цена на
билети за транспорт, брой пътници и други. В този случай ще е приложима разпоредбата на чл.26, ал.З, т.2 от ЗДЦС.
Съгласно чл. 124, ал.1, т.2 от ЗДЦС, регистрираните лица по този закон водят задължително дневник за продажбите. По смисъла на ал.2 от същия член, регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл. 119 в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени.
Съгласно чл.16, ал.1 от ППЗДДС, финансиранията (субсидиите) се приемат за усвоени, когато възникнат условията, необходими за признаването им като приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
В този случай, начисляването на данъка се извършва с протокол по смисъла на
чл.81, ал.1, т.6 от ППЗДДС при усвояване на финансирания (субсидии).
Протоколът, който е данъчен документ по смисъла на чл.112, ал.1, т.З от ЗДЦС се отразява
в дневника за продажби в данъчния период през който е издаден. Тъй като тази доставка е
облагаема по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС и приложимата ставка на данъка е 20 %
съгласно чл.66, ал.1, т. 1 от закона, същата се отразява в колона 9, колона 11 иЛсолона 12 на
дневника за продажби. I
В тази връзка следва внимателно да прецените получаваните от Вас субсидии с
какво конкретно условие са обвързани, за да бъде извършено и тяхното правилно
класифициране.
//

Оценете статията

Вашият коментар