Дерегистрация по избор на лица, регистрирани на основание чл.108 от ЗДДС( отм.)

Изх. № 24-33-15
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Дерегистрация по избор на лица, регистрирани на основание чл.108 от ЗДДС( отм.)
Уважаема госпожо,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-33-15/ 18.01.2007г по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
По смисъла на Параграф 4 от ПЗР на ЗДДС / обн. ДВ бр.63/2006г., в сила от 01.01.2007г./, всички регистрирани лица по ЗДДС / отм. с параграф 2 от ПЗР на новия ЗДДС/, се считат регистрирани и по новия Закон към датата на влизане му в сила. В тази връзка, за лицата, регистрирани както до 31.12.2006 г. /при действието на стария ЗДДС/, така и след 01.01.2007 г. по новия закон, процедурата по прекратяване на регистрацията /дерегистрацията/ се осъществява по реда и основанията, предвидени в чл.106, ал.2 от новия ЗДДС, а именно:
т. 1 – По инициатива на регистрираното лице,когато е налице основание за
дерегистрация – задължителна или по избор:
т. 2 – По инициатива на органа по приходите, в случаите в които същият е установил основание за задължителна дерегистрация.или е налице някое от обстоятелствата по чл. 176 от същия материален закон.
Тъй като във визирания от Вас случай, като регистрирано лице не попадате в хипотезите на чл.107 от новия Закон, където са посочените основанията за задължителна дерегистрация, то следва да Ви обърнем внимание на основанията за дерегистрация по избор по смисъла на чл. 108, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от същия нов Закон.
Основание за дерегистрация по избор възниква за регистрирано по ЗДДС лице /както до 31.12.2006 г., така и след 01.01.2007 г./, когато отпаднат съответните основания за задължителна регистрация по смисъла на същия /чл.108, ал.1, т. 1/; както и при
определените условия, посочени в разпоредбите на чл.108. ал.1, т.2 и 3 от Закона – при лица, които са регистрирани съответно на някое от основанията, посочени в тези разпоредби на материалния закон /за дистанционни продажби и вътреобщностни придобивания/.
С оглед гореизложеното, при наличие на някое от основанията, предвидени в чл. 108, ал.1, т.1, 2 и 3 от новия Закон, сте в правото си да подадете Заявление за доброволна дерегистрация по реда. посочен в чл. 109, ал.2 от Закона.
//

Оценете статията

Вашият коментар