Определяне па окончателен размер па осигурителния доход от

Изх. № 24-33-168
Дата: 05.02.2009 год.
КСО, чл. 6, ал. 8;
ЗДДФЛ, чл. 50;
ЗКПО, чл.242;
Наредба за елементите на възнаграждението
и доходите, върху които се правят осигури-
телни вноски, чл. 3, ал. 2 и ал. 3.
ОТНОСНО: Определяне па окончателен размер па осигурителния доход от
едноличен търговец за доходите, формирани от дейности, подлежащи на облага- не с алтернативен данък по ЗКПО за 2007 г.
По повод на запитването Ви, постъпило и заведено с вх. № 24-33-168/04.12.2008 г. вна НАП, изразяваме следното становище:
В запитването е изложена следната фактическата обстановка:
В ТД на НАП – Пловдив са подадени декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 г. от еднолични търговци, извършващи хазартни дейности, които не са облагаеми с данък върху доходите по смисъла на този закон, а се облагат с алтернативен окончателен данък но реда на чл. 242 от ЗКПО. В Приложение 2 на годишните данъчни декларации са посочени приходите, разходите и формираната счетоводна печалба от дейността, както и че същите се изключват за целите на определянето на данъчния финансов резултат.
Съгласно указанията към Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2007 г. едноличните търговци формират годишния си осигурителен доход като посочват в кол.5.1 от Таблица 1 и Таблица 2 преобразувания за данъчни цели облагаем доход, деклариран в Приложение 2, ред 9.1 на годишната данъчна декларация.
Лицата, обложени с патентен данък но реда на чл. 59 от ЗДДФЛ за 2007 г. също не преобразуват финансовия си резултат за целите на облагането с данък върху доходите, но вписват размера па облагаемия доход / посочен в Приложение № 7/, ограничен до максималния осигурителен доход за 2007 г. в Справката за окончателния размер на осигурителния доход и определят размери на осигурителни вноски за довнасяне по фондовете на ДОО, ДЗПО и ЗО.
Поставен е следният въпрос:
Как определят окончателен размер на осигурителния си доход лицата, чиито дейности не формират облагаем доход съгласно ЗДДФЛ, а заплащат алтернативни подоходни данъци по реда на друг закон?
Становище по запитването:
Лицата, които извършват трудова дейност като едноличните търговци се осигуряват авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година (чл. 6, ал. 7. т. 1 от КСО). Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход (чл. 6, ал. 8 от КСО).
Съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, окончателният размер на осигурителния доход за доходите, които подлежат на годишно данъчно облагане, се определя по данъчната декларация на лицето, като се приспадат доходите, върху които авансово са внесени осигурителни вноски. В ал. 3 от същата разпоредба е указано, че при определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се вземат предвид:
1. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) за едноличните търговци, упражняващи трудова дейност – облагаемият доход по чл. 26, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. без да се намалява с размера на задължителните и доброволните осигурителни вноски и премии/вноски по договори за застраховки “Живот“ и застраховки “Живот“, ако са свързани с инвестиционен фонд;
Облагаемият доход по смисъла на чл. 26. ал. 1 от ЗДДФЛ е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.
Понятието “данъчна печалба“ е положителният данъчен финансов резултат, получен след преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели по реда на ЗКПО (чл. 18 от ЗКПО). Данъчната печалба е данъчната основа за определяне на корпоративния данък (чл. 19 от ЗКПО). Дейността от организиране на хазартни игри се облага с алтернативен на корпоративния данък (чл. 5, ал. 4, т. 1 от ЗКПО).
В чл. 26, ал. 2. т. 1 от ЗДДФЛ е посочено, че в облагаемия доход по ал. 1 не се включва счетоводният финансов резултат, формиран от дейности, които се облагат с алтернативни данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане.
В съответствие с разпоредбата па чл. 26. ал. 2. т. 1 от ЗДДФЛ приходите на ЕТ от хазартна дейност се изключват от счетоводния финансов резултат при годишното данъчно облагане като в Приложение 2 от годишната данъчна декларация е предвиден механизъм, по който същите се приспадат за целите на определяне на данъчния финансов резултат. В резултат на това приспадане на ред 9.1 от Приложение 2 се формира сумата на данъчната печалба, която се пренася на ред 13 в кол. 5.1 от Таблица 1 на Справката за окончателния размер на осигурителния доход към декларацията и съответно се взема предвид при годишното изравняване на осигурителния доход на самоосигуряващото се лице. Месечният осигурителен доход се определя като тази сума се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността.
Съгласно чл. 3, ал. 3. т. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (в редакцията до 31.12.2007 г.) лицата, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък по глава седма от ЗДДФЛ – еднолични търговци определят окончателен размер на осигурителния си доход на база дохода, получен от упражняването на съответната дейност, определен по условията на т. 1.
На основание чл. 50. ал. 1. т. 2 от ЗДДФЛ (редакцията до 31.12.2007 г.) местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за доходите,
подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък. Едноличните търговци, придобили доходи от патентни дейности през 2007 г., декларират тези доходи в Приложение № 7 на годишната данъчна декларация, като същите не участват при формирането на общата годишна данъчна основа, но се включват при формирането на годишния осигурителен доход. За целта, в Приложение №7 тези лица вписват приходите и разходите си по данни от Отчета за приходите и разходите на редове 2 и 3 в Част II от Приложение № 7. На ред 4 от приложението посочват облагаемият доход от тези дейности, който се пренася на ред 13, колона 5.4 от Таблица 1 и 2. Месечният осигурителен доход се определя, като тази сума се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността .
От изложеното дотук може да се обобщи следното:
– не е налице разминаване при извършване на годишното изравняване на осигурителния доход за доходите на едноличните търговии, от дейности, които се облагат по общия ред и от дейности, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък по ЗДДФЛ за 2007 г.;
-доходите на едноличните търговии от хазартна дейност, подлежащи на облагане с алтернативен данък по ЗКПО, не се вземат предвид при определяне на
окончателния размер на осигурителния доход по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО.
-вслучаите,вкоитоедноличнитетърговциизвършватсамохазартна
дейност,окончателниятмесеченосигурителендоходеминималниямесечен
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета
на ДОО за съответната година.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар