Облагане на доходите, придобити от физически лица, от продажба на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпа

Изх. № 24-31-56
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Относно: Облагане на доходите, придобити от физически лица, от продажба на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.
По повод Ваше писмено запитване, постъпило в Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-31-56 от …….2007 г., изразявам следното становище:
На основание чл. 38, ал. 10 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2, буква „г“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2007 г., с окончателен данък се облага брутната сума на дохода, придобит от физическото лице при продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците. В тази връзка и предвид разпоредбите на чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ, окончателният данък е в размер 15 на сто от брутната сума, като същият се удържа и внася от предприятието – платец на доход по чл. 38, ал. 10 от закона, в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода. За тези доходи не е предвидено да се издава специален документ на физическите лица, удостоверяващ размера на получената от тях сума и удържаният окончателен данък.
На основание чл. 66 от ЗДДФЛ, данъците удържани от платеца на дохода, в т.ч. и окончателните данъци по глава шеста от закона, се внасят в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. На основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, предприятията, платци на доходи, удържали окончателния данък за начислени доходи на чуждестранни физически лица по глава шеста, декларират тези обстоятелства с данъчна декларация по образец. Образецът на данъчната декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ е утвърден със заповед № ЗМФ -1820/27.12.2006 г., издадена от министъра на финансите, и е обнародван в ДВ бр. 2 от 9 януари 2007 г. Също така предвид разпоредбата на чл. 73 от ЗДДФЛ, предприятията са
задължени да изготвят справка по образец за доходите на физически лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии, изплатени през данъчната година. Това задължение се отнася и за доходите по чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ, изплатени на местни и чуждестранни физически лица. Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ следва да се представи в срок до 30 април на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по място на регистрация на платеца на дохода.
Предвид разпоредбата на чл. 52, т. З от ЗДДФЛ за доходите, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 от същия закон, физическите лица не са задължени д$ подават годишна данъчна декларация.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:

Оценете статията

Вашият коментар