fbpx

Данъчно третиране по ЗДДС на прехвърлянето на парично вземане

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на прехвърлянето на парично вземане
Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, с Решение № … от 19.06.2013 г. по адм. Дело № …/2013г. на ВАС се оставя в сила Решение № … от 25.03.2013 г. постановено по адм. Дело № …./ 2012 г. по описа на ВАС, IV – то отделение, с което е отменено като незаконосъобразно решение № Ц-33 от 14.09.2012 г. на ДКЕВР в частта му по раздел III, т.12, която визира временните цени за достъп до електроразпределителните мрежи на фотоволтаичните централи с инсталирана мощност над 200 кWр, въведени в експлоатация в периода 01.01.2012 г.–30.06.2012 г.
Дружеството „Б“ ЕООД е производител на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез фотоволтаична централа, която попада в обхвата на раздел III, т.12 от решението на ДУЕВР, поради което и решението на ДКЕВР, както и решението на ВАС касаят посоченото дружество и съществуващите между него и „…..“ АД с ЕИК ……. взаимоотношения.
С договор за продажба на вземане (цесия), „Б“ ЕООД прехвърля на „Е“ ЕООД вземането си от „…….“ АД. Същото представлява неоснователно обогатяване от страна на „……“ АД, със сумата от общо 712 902,09 лева, която е сбор от платена цена, данъчна основа за достъп по фактури. За извършеното прехвърляне на вземането „…….“ АД е уведомено на основание чл.99, ал.3 и 4 от ЗЗД със съобщение вх. № EPRG-775 от 24.02.2015 г. С оглед извършената цесия носител на посоченото вземане е „Е“ ЕООД.
Съгласно разпоредбата на чл.46, ал.1, т.3 от ЗДДС, прехвърлянето на парично вземане, представлява доставка на финансова услуга, а същата, видимо от посочения законов текст е освободена доставка. Считаме, че ДДС в размер на 142 580,41 лева не е дължимо на „Е“ ЕООД и не следва да ни бъде заплатено от „………..“ АД.
Във връзка с изложената фактическа обстановка, сте поставили следните въпроси:
1. Има ли основание „……“ АД да възстанови дължимата сума за достъп до разпределителната мрежа на база извършената цесия на дружество „Е“ ЕООД с начислено ДДС, при положение, че паричното вземане представлява финансова услуга?
2. В случай, че „.“ АД преведе сумата на „Е“ ЕООД, но с начислено ДДС, какви последващи фактически действия е необходимо да предприеме „Е“ ЕООД, за да спази всички нормативни актове и закони?
Във връзка с изложената неясна фактическа обстановка в запитването, и обстоятелството, че не сте приложили копие от договора за прехвърляне на вземането, съгласно действащата към настоящия момент нормативна уредба по Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за неговото прилагане, изразявам следното принципно становище:
Цесията на парично вземане, съобразно терминологията на чл.46, ал.1, т.3 от материалния закон, е доставка на парично вземане, която е освободена. Цесията или прехвърлянето на право на парично вземане е специфична, нетипична търговска сделка от финансов характер. В цесията „участват“ три лица – цедент, цесионер и цедиран длъжник. Цедентът е лицето, което е първият кредитор на вземането. Той е продавачът на това вземане. За целите на ЗДДС цедентът е доставчик. Цесионерът е лицето, което придобива вземането, т.е. неговия купувач. За целите на ЗДДС цесионерът е получател по смисъла на ЗДДС. Цедираният длъжник е лицето, което дължи прехвърляното вземане. За него това е дълг. В резултат на цесията, цедираният длъжник престава да дължи на цедента и започва да дължи на цесионера. В самата сделка цедираният длъжник не участва като страна, а само бива уведомяван за нейното сключване, за да знае, че трябва да плати на друго лице. Следователно, цедираният длъжник не е нито доставчик, нито получател по смисъла на закона. Предвид обстоятелството, че паричното вземане има финансов характер, то и „доставката“ по неговото прехвърляне има характера на финансова услуга.
В случай, че представляваното от Вас дружество се явява цесионер по договор за цесия, считаме, че същият е получател по освободена доставка (сделката, свързана с прехвърлянето на вземането), съгласно нормата на чл.46, ал.1, т.3 от материалния закон. Доставчик по същата, съгласно описаната фактическа обстановка, следва да е „Б“ ЕООД. Тъй като в отправеното ни запитване не сте посочили цената на услугата по прехвърлянето на вземането, ако същата е възмездна, не бихме могли да определим размера на данъчната основа на тази доставка.
Във връзка с изложеното по-горе, Ви обръщаме внимание, че размерът на вземането, което сте посочили в запитването, с включен данък върху добавената стойност, или без данъка по материалния закон, няма пряка връзка с цената на получената услуга от Вас като цесионер. Поради което, не бихме могли да дадем становище по въпроса относно размера на вземането, което трябва да съберете от цедирания длъжник, т.е. с или без данък върху добавената стойност. Същото е предмет на договора между Вас и цедента, и е в резултат на разчетни взаимоотношения по доставката на достъп до разпределителната мрежа между цедента и длъжника.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.25, aл. 6, т. 2,ЗДДС, чл.15,ЗДДС, чл.17, aл. 1,ЗДДС, чл.17, aл. 2,ЗДДС, чл.62, aл. 2,ЗДДС, чл.62, aл. 4,ЗДДС, чл.62, aл. 5,ППЗДДС, чл.9, aл. 2

Изх.№ 23-22-98 от 20.02.2014 г.чл. 15, чл. 17, ал. 1 и 2, чл. 25, ал. 6, т. 2, чл. 62, ал. 2, 4 и 5от ЗДДСчл. 9, ал. 2 от ППЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:„X” ЕООД е регистрирано по ЗДДС и основната му дейност е покупко-продажба на автомобили втора употреба.„X” ЕООД закупува автомобили

Становище на НАП с Изх. №94-00-65/ 28.08 2018 г.

Изх. №94-00-65/ 28.08 2018 г. ЗДДС – чл.74 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №94-00-65/16.08.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЕООД е регистрирано по ЗДДС считано от 20.07.2018 г. Основната дейност на

Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). 173

Изх. №20-00-40/19.03.2018 г. ЗКПО – чл. 55;ЗКПО – чл. 56;ЗКПО – чл. 58;ЗКПО – чл. 48, ал. 3;ЗСч – чл. 6, ал. 3;НСС – №40;МСС – №40. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:ЕООД е с основна дейност търговия с недвижими имоти, стопанисване, управление и

Запитване по ЗДДС

ОТНОСНО: Запитване по ЗДДСВ Дирекция ”ОУИ” –постъпи запитване чрез ЦУ на НАП, което е изпратено по електронна поща и е с вх. № …/ 12.07.2011 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Предстои да се осъществи следната тристранна сделка: Украинска фирма продава черна боровинка на италианска фирма с място на разтоварване – фирма « » ООД –

определяне на данъчна основа при доставки на територията на страната.

2_1760-1/16.07.2008Относно: определяне на данъчна основа при доставкина територията на страната.Уважаема г-жо Г, Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Териториална дирекция на НАП гр.Р., изпратено за отговор в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В., изразявампринципно становище, съобразено с действащите разпоредби на ЗДДС.В писмото си сочите, че през м.март 2008 год. е

ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 4,ЗКПО, чл.204, т. 3,ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 5,ЗКПО, чл.215

2_ 1180-1/09.10.2014 г.ЗДДС чл.70, ал.1, т.4ЗДДС чл.70, ал.1, т.5ЗКПО чл.204, т.3ЗКПО чл.215 В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност, заведено в регистъра на дирекциятас вх. № ………….., в което е описана следната фактическа обстановка: Основна дейност на представляваното от Вас дружество е търговия на едро. Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Закупен

КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

2_2631/14.10.2008г.КСО – чл.4, ал.3, т.2В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вие сте самоосигуряващо се лице – съдружник в ТД. За периода 08.2006г. – 02.2007г. сте правили авансови осигурителни вноски върху осигурителен доход в размер на 350лв. и за периода 03-12.2007г. върху авансов осигурителен доход в размер на 400лв. За посочения период не сте получили

общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО) – освен в случаите на внос;

В Дирекция ОДОП – ………………… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-399/ 22.10.2014г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството, в рамките на дейността си има търговия с недвижима собственост и възнамерява да закупи къща в Белгия с цел продажба или отдаване под наем. Завършването на обекта е предвидено в началото на 2015г. Според белгийското законодателство,

Scroll to Top