fbpx

Достигнат оборот за задължителна регистрация през месец май 2016 година

ОТНОСНО: Достигнат оборот за задължителна регистрация през месец май 2016 година
Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество по силата на договор с Halfbrick Studios – компания със седалище в Брисбейн, Австралия , извършва следните дейности на сървърите на същата:
– Запазване на игрите и всяка нова тяхна версия във вътрешните архиви на компанията, намиращи се в Австралия;
– Публикуване на игрите в онлайн порталите на Apple, Google, Amazon;
– Оценяване на чуждите игри, кандидатствали за публикуване, поддръжка и развитие през Halfbrick;
– Тестване на игрите за дефекти и документирането им;
– Изготвяне на бизнес план при приемане на кандидатура за публикуване на игра;
– Превод на текстовете в игрите през интернет портал;
– Документиране процесите на работа във вътрешните архиви на компанията с цел оптимизация;
– Комуникация с клиентите на фирмата, чийто кандидатури за публикуване на игра са одобрени (всички от които са извън България).
„….. инвест“ ЕООД няма никакво участие в бизнеса на Halfbrick, тъй като през нея не минават никакви стоки или услуги. Българската фирма чрез своя управител извършва посочените по договора услуги. Австралийската фирма няма клон и представителство за България, нито офис и, още по – важно, предоставяните услуги нямат нищо общо с българския пазар или територия. Всички сървъри, архиви, бази данни и онлайн хранилища са извън територията на България и Европейския пазар. Услугите, които се предоставят се извършват онлайн, българският пазар и България нямат никакво влияние или значение, както за българското данъчно задължено лице, така и за чуждестранното лице. Посочвате, че „…. Инвест“ ЕООД, както и съответното чуждестранно лице нямат работно място на територията на България, като последното лице няма дори потенциални клиенти на територията на страната. Всякаква дейност по договора между двете фирми се извършва извън територията на Република България.
Във връзка с гореизложеното, считате, че представляваното от Вас дружество не трябва да прилага разпоредбите на чл.21 от ЗДДС и да се регистрира задължително по ЗДДС, като молите да изразим становище по този въпрос. Към запитването сте приложили копие на договора в превод, както и копие на фактурата.
По повод на изложената от Вас фактическата обстановка в запитването и съгласно действащата към настоящия момент нормативна уредба по Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане, изразяваме следното принципно становище.
Предвид обстоятелството, че предмет на договора между двете данъчно задължени лица е доставка на услуги, от значение за данъчното им третиране е да се определи вида и същността на самите услуги.
Съгласно текста на т.14, Параграф Първи от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, услуги, извършвани по електронен път са услугите, предвидени в Приложение II на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност и чл.7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност ( ОВ, L 77/1 от 23 март 2011 г.), както и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение(ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги.
Тъй като в горепосоченото запитване сте посочили, което е видно и от копието на преведения договор, приложен към същото, че Ваш контрагент или клиент е данъчно задължено лице с посочен бизнес номер и адрес в Австралия, следва да обърнем внимание на разпоредбата на чл.21, ал.2 от материалния закон, регламентираща мястото на изпълнение на доставки на услуги, по които получатели са данъчно задължени лица. В този случай, мястото на изпълнение на извършваните от представляваното от Вас дружество доставки на услуги с получател – данъчно задължено лице в Австралия е мястото, където съответния получател е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независимата икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Във връзка с гореизложеното, считаме, че мястото на изпълнение на предоставените от българското данъчно задължено лице –доставчик услуги, в т.ч. и тези, предоставени по електронен път, е мястото, където неговият клиент – австралийското дружество е установило независимата си икономическа дейност, или обект, на който се предоставят съответните услуги, или където е неговият постоянен адрес. В случая на запитването, от изложената фактическа обстановка е видно, че това място е извън територията на страната.
По отношение на регистрацията на данъчно задължени лица по повод на извършвани от тях услуги, чието място на изпълнение се определя по реда на чл.21, ал.2 от материалния закон, обръщаме внимание на следното.
Разпоредбата на чл.97а, ал.2 от ЗДДС регламентира задължение за всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6 от същия, което е установено на територията на страната, и което предоставя услуги по чл.21, ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, да се регистрира на това основание. Видно от текста е, че задължението се отнася за данъчно задължени лица по чл.3, ал.1, 5 и 6 от закона, които извършват доставки на услуги с място на изпълнение, определено по чл.21, ал.2 от същия нормативен акт, на територията на друга държава членка. Предвид обстоятелството, че в описаната фактическа обстановка на горецитираното запитване сте посочили, че Вашият клиент или получател по съответните доставки на услуги е лице, установено извън ЕС – територията на Австралия, считаме, че не е изпълнено условието на нормата на чл.97а, ал.2 от материалния закон, поради което за представляваното от Вас юридическо лице в конкретния случай на доставки не възниква задължение за регистрация на основание чл.97а от материалния закон като доставчик на услуги с място на изпълнение, определено по реда на чл.21, ал.2 от същия закон.
Независимо от гореизложеното, ако за представляваното от Вас българско данъчно задължено лице възникне основание за задължителна регистрация по чл.96, 97, 97а, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл.100, ал.1, 2 и 3 от закона, следва да се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на чл. 76 и чл. 111, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-24-36-51Дата:13.02.2018 год.ЗДДС, чл.76;ЗДДС, чл.111.ОТНОСНО: прилагане на чл. 76 и чл. 111, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №М-24-36-51/05.09.2017 г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП ………………., е изложена следната фактическа обстановка:Извършва се ревизия на „А“ ЕАД, като на дружеството

определяне и удостоверяване на приложимото законодателство

Изх. № 24-02-226Дата:23.09.2014 год. КСО, чл. 6а; Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 12(1);Регламент(ЕО) № 987/2009, чл. 14(2);Регламент(ЕО) № 987/2009, чл. 15(1).Относно:определяне и удостоверяване на приложимото законодателствоВъв връзка с Ваше писмено запитване изпратено за разглеждане по компетентност от дирекция ОДОП ….. дона Националната агенция за приходите и заведено в с вх. № ………./01.09.2014 г., Ви уведомявам

ползването на отстъпка от 5 % при заплащане на пълния размер на данъка върху недвижимите имоти в срок до 31 март /30 април/ на текущата година, при последваща промяна на обстоятелства, водеща до увели

Изх. № 08-E-7Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-ЖА ………………………..,………………………………Уважаеми г-жо …………..,В отговор на поставения въпрос относно ползването на отстъпка от 5 % при заплащане на пълния размер на данъка върху недвижимите имоти в срок до 31 март /30 април/ на текущата година, при последваща промяна на обстоятелства, водеща до увеличение на данъчното задължение, Ви уведомяваме:Отстъпка от 5

ЗКПО, т. 34, параграф 1,ЗКПО, чл.209, aл. 1, т. 1,ЗКПО, чл.209, aл. 1, т. 2,ЗКПО, чл.209, aл. 1, т. 3,ЗДДС, чл.12

2_813/28.05.2011 г.ЗКПО чл.209, ал.1, т.1-3ЗКПО §1, т.34 от ДРЗДДС чл.12В Дирекция ОУИ ……………….. е постъпило писмено запитване от „………….”ООД, БУЛСТАТ ……………….., в което е изложено намерението на дружеството да предоставя ваучери за храна на работниците си в размер на 60 лв. на работник; изискванията на чл.209, ал.1, т.1-3 от ЗКПО ще бъдат изпълнени.Поставени са следните

ЗДДС, чл.118, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.9, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.29, aл. 1, т. 1,ЗДДФЛ, чл.29а, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.29а, aл. 3,НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 2

Отправили сте писмено запитване до Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – … и заведено в регистъра на дирекцията с вх. № 1320/01.09.2011г. Изложили сте следната фактическа обстановка: Вие сте регистриран земеделски производител. Желаете да закупите млекомат, чрез който да продавате мляко, собствено производство във вид на непреработен селскостопански продукт. В тази връзка се интересувате:1.

Какъв е данъчният режим на услугата по предоставяне на достъп до събитието, провеждано в Турция, когато получатели са ДЗЛ от ЕС и извън него?

2_1195-3/20.08.2012г.ЗДДС, чл.21,ал.4,т.3ЗДДС, чл.82, ал.2, т.3 Дружество e организатор на научна конференция. По време на събитието лектори от цял свят водят лекции на различни теми в няколко зали. Участието в конференцията ще се извършва чрез предоставен от Вас платен достъп чрез продажба на пропуски, които дават право само на достъп до събитието. Научната конференция ще се

ЗКПО, чл.204, т. 2, буква а,ЗКПО, т. 55, параграф 1

Изх. №53-04-667/10.10. 2016 г. ЗКПО – чл. 204, т. 2, б. „а“ЗКПО – §1, т. 55 от ДРВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …, е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-667/…2016 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Е“ ЕООД

извършване на международен транспорт и прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: извършване на международен транспорт и прилагане на ЗДДС Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-.. свх. № … от 05.01.2011г. е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството извършва международен транспорт на територията на Европейския съюз. Сключен е договор с българско представителство на чуждестранна фирма, която издава карти за зареждане на гориво и плащане на

Scroll to Top