данъчно третиране съгласно разпоредбите на ЗДДС в сила от I януари 2007 г. на доставка на стоки, които се монтират на територията на страната от австрийско дружество, регистрирано като място на стопан

Изх. № 24-34-424
Дата:
11.03.2008 г.
относно: данъчно третиране съгласно разпоредбите на ЗДДС в сила от I януари 2007 г. на доставка на стоки, които се монтират на територията на страната от австрийско дружество, регистрирано като място на стопанска дейност и регистрирано за целите на ЗДДС в Република България
Във връзка е Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-424/04.05.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
Според изложеното в запитването “……………..“ ООД е австрийско дружество, което въз- основа на сключен договор с “………“ ЕАД има регистрирано място на стопанска дейност в България, включително и регистрация по ЗДДС. Предмет на договорното споразумение е инженеринг, производство, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за ВЕЦ “……….“. Посочвате, че имате сключени и други аналогични договори. Доставката на оборудването се осъществява от Австрия, което ще бъде монтирано и инсталирано на територията на страната.
Поставените въпроси са свързани със задълженията, които възникват за дружеството съгласно разпоредбите на ЗДДС в сила от 01.01.2007г.
При така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите по зададените от Вас въпроси изразявам следното становище:
Описаната в запитването доставка попада в хипотезата на чл. 13, ал. 4, т. 2 от ЗДДС и не е вътреобщностно придобиване.
На основание чл.17, ал.4 от ЗДДС, извършената от установеното на територията на страната чуждестранно лице, регистрирано за целите на ЗДДС доставка на “…“ ЕАД представлява доставка на услуга с място на изпълнение на територията на страната. Съгласно чл. 82, ал. 1 от същия закон, данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице – доставчик по облагаема доставка. Качеството на такъв, предвид регистрацията си по ЗДДС в настоящия случай, има австрийското дружество. Следователно същото е платец на данъка и е задължено да го начисли по реда на чл. 86, ал. 1 от същия закон.
По отношение на получаването на оборудването на територията на страната е налице особения случай на вътреобщностно придобиване, регламентиран в чл. 13. ал. З от ЗДДС.
Съгласно чл. 64, ал.2 от ЗДДС в тази хипотеза данъчната основа е равна на данъчната основа, формирана за целите на вътреобщностната доставка в дьржавата-членка, от която стоките се изпращат.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съще

В Дирекция ”ОДОП” – постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-56/05.02.2014г. Изложена е следната фактическа обстановка:През м.декември 2013г. дружеството закупува стока – зърно „царевица“

облагане по ЗДДС на отпадъци

ОТНОСНО: облагане по ЗДДС на отпадъци Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-. свх. № ….. от 09.07.2010г. е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството

Прилагането на разпоредбите на ЗДДС във връзка с регистрацията и дерегистрацията на задължените лица във връзка с налагане на санкции за извършени административни нарушения

Изх. № 24-28-192Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на ЗДДС във връзка с регистрацията и дерегистрацията на задължените лица във връзка с налагане

Срокове за съхраняване на документация

ОТНОСНО: Срокове за съхраняване на документация след ликвидация на дружествоВ отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ 96-00-268 от 10.08.2009г. при Дирекция „ОУИ”

lifta hakkında