задължително осигуряване за времето на оставане без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, изразяваме следното становище:

1_31/18.01.2009г.
Чл.9,ал.3, т.2 от КСО
Относно: задължително осигуряване за времето на оставанебез работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, изразяваме следното становище:
В запитването излагате следната фактическа обстановка:
Лице е освободено от работа след което съгласно съдебно решение уволнението е признато за незаконно и лицето възстановено на предишната работа.Съдът е отменил заповедта за уволнение и е отхвърлил иска за обезщетение на основание чл.225, ал. 1 от Кодекса на труда.Въпросът който поставяте е следва ли да се внасят осигурителни вноскипо реда на чл.9,ал.3 т.2 от КСО за периода01.01.2000г. до 13.09.2000г. предвид на това че на лицето е отказано плащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда.
Съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) (предишна чл. 10, ал. 2, т. 5 от КЗОО в редакцията му до 31.12.2001 г.) за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са останали без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа.
За периода от01.01.2000 г. до 31.12.2001 г. за времето зачетено за осигурителен стаж по смисъла чл.10,ал.2, т. 5от Кодекса за задължително обществено осигуряване (КЗОО) в редакцията му до 31.12.2001 г. съгласно ал.4 от същиясе внасят осигурителни вноски за целия период, признат за осигурителен стаж, определени върху последното трудово възнаграждение преди уволнениетои са в размера, определен за фонд „Пенсии” . Последните са изцяло за сметка на работодателя.
За времето от 01. 01.2000 г. до 31.12. 2001 г., когато лице не е работило при друг работодател, вноските се правят по гореописания ред. В случай че лицето е работило при друг работодател, осигурителни вноски на основание чл. 10, ал. 2, т. 5 КСО (в редакцията му до 31.12.2001 г.) не се дължат от работодателя, извършил неправомерното уволнение. Осигурителният стаж на лицето се зачита при другия работодател в зависимост от категорията на труда, по условията на която е работило при него.
Предвид гореизложеното,във Вашия случай за посочения период от 01.01.2000г. до 13.09.2000г.ако лицето не е осигурявано при друг работодател, дължите осигурителни вноски само за сметка на осигурителявърху последното брутно възнаграждение от месеца, предхождащ уволнението в размера за фонд „Пенсии”-32 на сто за 2000г.
В случаите на възстановяване на работа след уволнение, признато за незаконно от компетентните органи, осигурителят следва да представи в компетентната териториална дирекция на НАП данни по чл. 5, ал. 4 от КСО .
Уведомяваме Ви, че съгласно чл.85 от Данъчно осигурителния кодекс сте длъжни да посочите идентификацията си при последваща кореспонденция с Националната агенция за приходите.

Оценете статията

Вашият коментар