данъчно третиране по ЗКПО на получени от земеделските стопани директни плащания за земеделски площи по схемата за единно плащане на площ

1_20-18-32/16.03.2009 г
ЗКПО чл.92
Относно: данъчно третиране по ЗКПО на получени от земеделските стопани директни плащания за земеделски площи по схемата за единно плащане на площ
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№
г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр.
, относно прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/,изразяваме следното становище:
Според изложеното в запитването дружество е получило субсидии от ДФ „Земеделие” по схемата за единно плащане за площ. Поставени са следните въпроси:
– Средствата, които ще получим от фондовете на Европейския съюз по схемата за единно плащане на площ през 2009 г., отнасящи се за 2008 г как следва да бъдат осчетоводени. Посочват ли се в декларацията по чл.92 от ЗКПО и облагат ли се същите скорпоративен данък.
Законът за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) урежда прилагането на схемата за единно плащане на площ в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
Съгласно чл. 39 от ЗПЗП земеделските стопани могат да получат директни плащания за земеделските площи, които ползват на територията на страната по схемата за единно плащане на площ.По силата на чл. 40, ал. 1 от ЗПЗП размерът на единното плащане на площ се определя за хектар, като се раздели финансовият пакет на страната на използваната земеделска площ в страната, която се поддържа в добро земеделско състояние, коригирана по обективни критерии. Съгласно ал. 3 от същата разпоредба използваната земеделска площ включва обработваемата земя, постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство на земеделска продукция.
В случай, че предприятието прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия следва да има предвид следното.
Разпоредбата на т. 3.4 от Счетоводен стандарт 20 „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ”, предвижда правителствените дарения, получени от предприятията като компенсация за минали разходи или загуби, да се признават за приход през периода на получаването им. Имайки предвид това, получените от земеделските производители преки плащания, по Схемата за единно плащане на площ, следва да се признават за приход през годината на получаването им.
В ЗКПО не е регламентирано специално данъчно третиране на посочените приходи, поради което тези приходи се признават за данъчни цели и участват при формиране на данъчния финансов резултат за годината на получаването им.

Оценете статията

Вашият коментар