възможността за ползване на данъчен кредит за покупката на нов лек автомобил с 6+1 места на името на нотариуса.

1_20-18-5/31.03.2011
ЗДДС- чл.70, ал.1, т. 4 и т.5
Вие сте регистрирано по ЗДДС лице и упражнявате дейност като нотариус. Поставили сте въпроса относно възможността за ползване на данъчен кредит за покупката на нов лек автомобил с 6+1 места на името на нотариуса.
С оглед изложената фактическа обстановка в запитването и съобразно действащата към момента нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно Закона за движение по пътищата /ЗДП/, автомобилите се определят католеки за превозване на пътници, когато броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8.
Ако автомобилът е регистриран като лек по реда на ЗДП, следва да се съобразите с дадената в §1, т.18 от ДР на ЗДДС/обн. ДВ бр.94 от 30.11.2010 г./ легална дефиниция на понятието „лек автомобил”, приложима считано от 01.01.2010 г.:
“Лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. При определяне броя на местата за сядане по изречение първо се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя.”
Редът и условията за ползване на данъчен кредит са регламентирани в глава седма от ЗДДС. Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са изброени в разпоредбата на чл. 70 от закона. Съгласно чл.70, ал.1, т. 4 и т. 5 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 или чл.74 от закона, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил, както и когато стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на тези превозни средства.
В чл.70, ал. 2, т. 1от ЗДДС е посочено, че т. 4 и т. 5 от ал. 1 не се прилагат, когато превозните средства по ал.1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства,включително при последващата им продажба.
Изразяваме становището, че не е налице право на приспадане на данъчен кредит за придобити леки автомобили, които са излезли от производителите си с до 5+1 места за сядане, а след това броят на седалките им е увеличен на 6+1 места. За да е налице право на приспадане на данъчен кредит за такъв автомобил, същият следва да бъде използван единствено за някоя от изброените в чл.70, ал.2 от ЗДДСдейности, а вашата очевидно непопада сред тях .
Ако автомобилът не е „лек” по смисъла на§ 1, т.18 от ДР на ЗДДС и за него не важат ограниченията на чл.70, ал.1, т. 4 и т.5 от същия закон право на данъчен кредит ще е налице при спазване на общите законови изисквания на чл.68, 69 и 71 от ЗДДС.
Доколкото органът по приходите е самостоятелен и независим при изпълнение на служебните задължения ако същият установи, че не са спазени тези изисквания може да коригира размера на ползвания данъчен кредит .

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »