Данъчно третиране при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка по чл. 15 от Търговския закон, правоприемник по която е ЕООД.

Изх. № 24-32-311……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: Данъчно третиране при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка по чл. 15 от Търговския закон, правоприемник по която е ЕООД.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН…………,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр. …… и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-32-311/19.10.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Според изложеното в запитването е извършено прехвърляне на предприятието от ЕТ на ЕООД по реда на чл. 15 от Търговския закон. Във връзка с това са поставени следните въпроси:
1.Следва ли да се подаде данъчна декларация към датата на прехвърлянето и прекратяване дейността на ЕТ ?
2.Къде намира счетоводно отражение собственият капитал от баланса на ЕТ при прехвърляне на предприятието от ЕТ на ЕООД по реда на чл. 15 от Търговския закон.
При така изложената фактическа обстановка съобразявайки относимата нормативна уредба на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Данъчното третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец е уредено в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в зависимост от начина, по който е осъществено прехвърлянето – без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър или със заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ, при прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър финансовият резултат от прехвърлянето се включва при определянето на облагаемия доход от стопанската дейност като едноличен търговец. Съгласно същата разпоредба,
облагаемият доход от стопанската дейност като едноличен търговец е данъчната печалба, формирана по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Доходите от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаване на едноличния търговец от търговския регистър са в обхвата на доходите от прехвърляне на права или имущество. Съгласно чл. 33, ал. 10 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона действаща през 2007 г., облагаемият доход при прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаване на едноличния търговец от търговския регистър е положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието. По смисъла на ЗДДФЛ „собствен капитал на предприятието“ е „разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието“ (§ 1, т. 32 от ДР). На основание чл.Н, ал. 4 от ЗДДФЛ доходът от прехвърлянето на предприятието се смята за придобит на датата на съдебното решение за прехвърлянето със заличаване на едноличния търговец.
Съгласно чл. 50 във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона действаща през 2007г., придобитите през данъчната година доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от прехвърляне на права или имущество се декларират в годишната данъчна декларация и се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа. Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ се подава в срок до 30 април на годината, следващата годината на придобиването на дохода (чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ). Следователно, в ЗДДФЛ не е регламентирано задължение за подаване на данъчна декларация в случаите на прекратяване на стопанска дейност от физическите лица, в т.ч. и от едноличните търговци, към датата на прехвърлянето и прекратяването на дейността.
По отношение на втория поставен въпрос, относно счетоводното отражение на собствения капитал от баланса на ЕТ при прехвърляне на предприятието от ЕТ на ЕООД по реда на чл. 15 от Търговския закон, същият е препратен по компетентност до , Дирекция „Данъчна политика“.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
М. МУРГИНА’

Оценете статията

Вашият коментар