данъчно третиране продажба на недвижими имоти по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ Обн.ДВ, бр.95 от 24.11.2006 г., последно изм.ДВ.бр.113 от 28.12.2007 г.

1_25/29.02.2008 г
ЗДДФЛ ,Чл.13, ал.1, т.1; чл.50; чл.53 от ЗДДФЛ
Относно: данъчно третиране продажба на недвижими имоти по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ Обн.ДВ, бр.95 от 24.11.2006 г., последно изм.ДВ.бр.113 от 28.12.2007 г.
Уважаеми г-н ,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ , Дирекция „ОУИ” гр.Бургас Ви уведомява за следното:
Според фактите в запитването предстои продажба на два недвижими имота, придобити през 2004 г. от собственик – физическо лице. Единият имот е земя представляваща УПИ, а другия е земя и сграда. Въпросите Ви са свързани с определянето на облагаемия доход от продажбата и декларирането му от физическото лице.
Съгласно чл.13, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
а/ един недвижим жилищен имот, независимо от датата на придобиване на имота. Определението на „недвижим жилищен имот” е посочено в §1, т.51 от ДР на ЗДДФЛ – това е недвижим имот, който в момента на продажбата или замяната може да служи за задоволяване на жилищни нужди.
Видно от запитването, единият имот представлява земя и сграда, като за сградата уточнявате, че това е къща. Законът не поставя условие недвижимият жилищен имот да е основен жилищен имот на физическото лице, респективно начина и дата на придобиването му. Единственото условие е имотът /във вашия случай къщата/, да попада в определението за „един недвижим жилищен имот”, за да се определи доходът от продажбата му, като необлагаем. По аргумент от чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ, този необлагаем доход не подлежи на деклариране в годишната данъчна декларация.
Следователно, разпоредба на чл.13, ал.1, т.1, б.”а” от ЗДДФЛ не се отнася за доходи от продажба или замяна на земя / УПИ, парцел и др./.
б/до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
Видно от запитването Ви, единият имот е земя представляваща УПИ, а в другия имот влиза и земя /парцел, дворно място и др./, като датата на придобиването им е през 2004 г. В случай, че между датата на тяхната продажба и датата на придобиването им, няма да са изминали повече от 5 години, реализираните доходи от продажбата ще подлежат на облагане в годината на придобиването им – чл.11, ал.1 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл.33, ал.1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи. Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари.
Цената на придобиване във Вашия случай, трябва да е документално доказаната цена на придобиване на имуществото. Разпоредбата на чл.18 от Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/ посочва, че договорите за придобиване на собственост или на други вещни права върху недвижими имоти се извършват с нотариална заверка. Следователно, за целите на определяне на облагаемия доход от продажбата на недвижимо имущество, документално доказаната цена на придобиване е тази отразена в нотариалния акт.
На основание чл.50, ал.1, т.1 и чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ, местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа в срок до 30 април на годината,следваща годината на придобиване на дохода.
ДИРЕКТОР „ОУИ” – БУРГАС:……………….
/ Р. ДУЛЕВА /’

Оценете статията

Вашият коментар