fbpx

данъчно третиране в аспект на Закона за данък върху добавената (ЗДДС) на доставки на стоки и/или услуги с получател Европейски инвестиционен фонд

№ ……………….
Изх.№ 93-00-3484#2
Дата, 15.11.2011 г.
ЗДДС, чл. 173, ал. 5.

Относно: данъчно третиране в аспект на Закона за данък върху добавената (ЗДДС) на доставки на стоки и/или услуги с получател Европейски инвестиционен фонд
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 93-00-3484/19.10.2011 г. е поискано становище относно прилагането на нулева ставка на данъка върху добавената стойност за доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната, по които Европейски инвестиционен фонд е получател.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Разпоредбата на чл. 151, пар. 1, б. “аа” от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност е транспонирана в ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 173, ал. 5 от ЗДДС облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната на стойност над 400 лв., по които получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, при ограниченията и условията на този протокол и споразуменията за неговото прилагане или споразуменията за седалищата и при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията. За прилагането на нулевата ставка доставчикът е длъжен да разполага с писмени документи, удостоверяващи договорните отношения със съответните институции на Европейския съюз, фактура за доставката и удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък, потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин. “Държава домакин” e държавата, в която лицата са установени или имат седалище съгласно международните конвенции за създаването им или в споразуменията за тяхното създаване – за международните организации. Посоченото удостоверение за освобождаване от данък върху добавената стойност е по образец – приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент). Съгласно чл. 51, пар. 1 от Регламента същото служи, в съответствие с обяснителните бележки от приложението към посоченото удостоверение, за потвърждение, че сделката попада в обхвата на освобождаването по силата на чл. 151 от Директива 2006/112/ЕО. Удостоверението се подпечатва от компетентните органи в държавата членка домакин. Ако обаче доставените стоки или услуги са предназначени за служебно ползване, държавите членки при определени от тях условия могат да освободят получателя от задължението да подпечатва удостоверението (чл. 51, пар. 2 от Регламента).
В случай, че компетентният орган в държавата членка домакин предостави подпечатано удостоверение по посочения образец, с което потвърждава, че съответната сделка попада в обхвата на освобождаването по силата на чл. 151 от Директива 2006/112/ЕО, при наличие на изпълнение и на останалите условия, е приложима нулева ставка на данъка за доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната, предназначени за Европейския инвестиционен фонд.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

обезпечение по чл.176в от ЗДДС

ОТНОСНО: обезпечение по чл.176в от ЗДДСВ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-15-334/ 17.11.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството възнамерява да купува дизелово гориво по КН 27102011 за собствени нужди за зареждане на собствена строителна механизация и собствени товарни автомобили, като същото ще бъде доставено и заредено на

Прилагане на чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмо с вх. №

избор на структура на уебсайт и маркетингова стратегия за позициониране и реклама на уебсайт в интернет пространството. Фирмата, собственик на уебсайта е регистрирана в САЩ. Уебсайтът представлява онл

2_850-1/13.08.15г.ЗДДС, чл.21, ал.2ЗДДС,чл.21, ал.6ЗДДС, чл.156Представляваното от Вас дружество извършва онлайн консултантски услуги на фирми или физически лица относно избор на структура на уебсайт и маркетингова стратегия за позициониране и реклама на уебсайт в интернет пространството. Фирмата, собственик на уебсайта е регистрирана в САЩ. Уебсайтът представлява онлайн платформа, която свързва от една страна компании- възложители и

КСО, чл.6, aл. 3,КСО, чл.6, aл. 7,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.5, aл. 2,КСО, чл.6, aл. 2, т. 3

2_553/11.04.2011 г.КСО -4, ал.1, т.7,чл. 5, ал. 2,чл.6, ал.2, т.3 и ал.3 и 7 ОТНОСТНО: Социално осигуряване науправител на еднолично търговско дружество От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че управителят на еднолично търговско дружество няма да полага личен труд в дружеството, а само дейност по управление и контрол. В договора между дружеството

ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 9,ЗЗО, чл.40, aл. 5

2_103/14.01.2010г.ЗЗО – чл.40, ал.3 т.9;чл.40, ал.5От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че в момента сте безработна, регистрирана сте в Бюрото по труда и ще получавате обезщетение до 24.01.2010г. Грижите се за детето Ви което е с намалена работоспособност и нужда от придружител. Ще подавате молба до Агенция за социално подпомагане и те

Данъчно и осигурително третиране на присъдени обезщетения за носени дежурства в системата на ……, за които не са използвани компенсации в почивки

Изх. № 24-30-94 Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на присъдени обезщетения за носени дежурства в системата на ……, за които не са използвани компенсации в почивкиУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – Бургас и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“

прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Законазаздравнотоосигуряване (ЗЗО), Наредба за елементите на възнаграждението и задоходите, върху които

Изх. № 53-00-62401.07.2013 г. КСОЧл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4Чл. 5, ал. 4, т. 1 и 2Чл. 6, ал. 3, т. 8 и 9Чл. 9, ал. 3, т. 1-3, т. 5ЗЗОЧл. 40, ал. 1, 2, 3НЕВДКПОВ Чл. чл. 1, ал. 2Чл. 1а, ал. 1Чл. 1, ал. 8, т. 6ЗДДФЛЧл. 13, ал. 1,

ЗДДФЛ, чл.37

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52, Изх. № 26-Т-166Дата: 12.03.2016 год.ЗДДФЛ, чл. 37По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП – гр. ,,,,, вна Националната агенция за приходите, заведено с вх. № 26-Т-166#2/04.05.2015 г., Ви уведомявам за следното:Според фактическата обстановка, описана в запитването Ви, дружество „…“ АД, в изпълнение на сключен

Scroll to Top