fbpx

прилагане на чл. 4 и чл. 5 от ЗДДФЛ

3_1340/24.03.2009г.
ЗДДФЛ, чл. 4
ЗДДФЛ, чл. 5
ЗДДФЛ, чл. 50
Относно: прилагане на чл. 4 и чл. 5 от ЗДДФЛ
Според изложеното в запитването, през 2008г. физическо лице е получило доходи от отдаване под наем на жилище, находящо се в гр.В. През същия период лицето е било временно в Австрия.
Поставени са следните въпроси:
1. Кои са критериите в Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ за определяне на дадено лице за местно за целите на закона?
2. Коя разпоредба от закона регламентира статута на чуждестранните лица?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр.95 от 24 ноември 2006г., в сила от 01.01.2007г., в редакцията му през 2008г.) изразяваме следното становище:
Определящо значение за данъчното облагане на физическите лица според българското законодателство и в частност ЗДДФЛ има дефинирането им като местни или като чуждестранни за данъчни цели.
Местно физическо лице по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ без оглед на гражданството, е лице,което отговаря поне на един от следните критерии:
1. има постоянен адрес в България. Това е постоянният адрес на лицето по смисъла на Закона за гражданската регистрация (чл.93 от ЗГР), който е вписан в българските документи за самоличност. Съгласно §1, т. 3 от Закона за българските документи за самоличност „постоянен адрес” е адресът в населеното място на територията на РБългария, където гражданинът е вписан в регистъра на населението, или
2. пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период. Лицето се смята за местно за годината, през която пребиваването надхвърля 183 дни. Денят на излизане и денят на влизане в страната се смятат поотделно за дни на пребиваване в страната. Не се смята за пребиваване в България периодът на престой единствено с цел обучение или медицинско лечение, или
3. изпратено е в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4. центърът на жизнени интереси на лицето се намира в България. Центърът на жизнени интереси е в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. Това е допълнителен критерий, при който се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което собствеността се управлява, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност.
Съгласно чл. 5 от ЗДДФЛ чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл. 4 от същия закон. Освен това не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България , но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната /чл.4, ал.5 от ЗДДФЛ/.
Дефинирането на едно физическо лице като местно или като чуждестранно е от първостепенно значение за определяне на данъчните му задължения. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в РБългария и в чужбина, а чуждестранните физически лица само за придобити доходи от източници в РБългария /чл.6 и чл.7 от ЗДДФЛ/.
В запитването е посочено, че през 2008г. лицето е получило доходи от отдаване под наем на жилище в РБългария като през същия период е пребивало временно в Австрия. При положение, че физическото лице е местно по смисъла на ЗДДФЛ, то същото ще бъде носител на задължението за данъци както за придобитите доходи от наем, така и за придобити доходи от източник в чужбина /Австрия/ като е задължено да декларира получените доходи в страната и в чужбина в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ /образец 2001а/. В случай, чезадълженото лице се квалифицира като чуждестранно физическо лице, то следва да подаде годишна данъчна декларация по реда на чл.50 от ЗДДФЛ /образец 2001/ за придобитите доходи от наем. Срокът за подаване на декларацията, както и за внасяне на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа е 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Следователно за доходи, придобити през 2008 г., срокът за подаване на декларацията, съответно за внасянето на дължимия данък е 30 април 2009 г.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране наизплатени лихви по кредит от местно юридическо лице/МЮЛ/ на чуждестранно юридическо лице/ЧЮЛ/ по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, съответно прилагане н

1_98/18.07.2008ЗДДС, чл.46ЗКПО, чл.195, ал.1, чл.201, ал.4, ЗДДФЛ, чл.37, ал.1, т.9Относно: данъчно третиране на: изплатени лихви по кредит от местно юридическо лице/МЮЛ/ на чуждестранно юридическо лице/ЧЮЛ/ по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, съответно прилагане на СИДДО; на доходи от управление и контрол получени от чуждестранно физическо лице /ЧФЛ/ по Закона за данъците върху

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чр

Изх. № 20-00-349/01.09.2016 г.ЗДДС- чл.118, ал.1;Наредба № Н-18/2006 г. – чл.3, ал.1; чл.26, ал.1В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-349/…08.2016 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за

преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) 76

Изх. № М-24-36-78Дата: 07.01.2020 год.ЗКПО, чл. 184 във връзка с чл. 189 ОТНОСНО: преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) В ЦУ на НАП е постъпило писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. №М-24-36-78/14.08.2019 г., по повод извършвана проверка

Данъчно третиране на внесените осигуровки на собственик на дружество по смисъла на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО.

3_4947/17.10.2008г.ЗДДФЛ, чл. 50; ЗКПО, чл. 26, т. 2 и т. 11;КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2Относно: Данъчно третиране на внесените осигуровки на собственик на дружество по смисъла на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО.Според изложеното запитването физическо лице е едноличен собственик на ЕООД,в което нямате назначен управител. През 2004 г. сте се е осигурявал като самоосигуряващо

прекратяване на данъчното облагане при отказ от право на собственост върху превозно средство

Изх. № 08-Б-28Дата: 19.11.2020 год. ЗМДТ: чл. 54, ал. 1;ЗДвП: чл. 144, ал. 1;Наредба № І-45: чл. 3 ал. 4. ОТНОСНО: прекратяване на данъчното облагане при отказ от право на собственост върху превозно средство Във Вашe писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №………..08.2020 г., е изложена следната

ЗДДС, чл.39, т. 1

Изх. № 23-22-862 23.05. 2013 г. чл. 39, т. 1 от ЗДДСвъв вр. с чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвПВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:Кооперация „К- групова практика за първична медицинска помощ” има издаден лиценз от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за извършване на първо и второ

Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ 104

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-227 от 06.11.2019 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Предстои регистрация на фирма за продажба на билети за спортни и културни мероприятия през интернет

дължимостта на таксата за битови отпадъци са уредени в наредбите на общинските съвети по чл. 9 ЗМДТ и компетентни органи са съответните общински структури, администриращи местни данъци и такси. В реди

Изх. № 12-00-204Дата: 05.03.2009 год.ЗМДТ, чл. 10, ал. 1.В чл. 10, ал. 1 ЗМДТ са дефинирани недвижимите имоти, които подлежат на облагане с данък върху недвижимите имоти, такива са: разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според

Scroll to Top