данъчно третиране в аспект на ЗДДС на доставка по настаняване на лицав хотел, във връзка с чл. 45, ал. 6 от закона

Изх. № 24-34-150
Дата: 29.04.2008 год.
Относно: данъчно третиране в аспект на ЗДДС на доставка по настаняване на лицав хотел, във връзка с чл. 45, ал. 6 от закона
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-30-150/01 . 10.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество притежава категоризиран хотел и извършва доставки по настаняване. Същото е регистрирано по Закон за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/. Във връзка с извършваните доставки от дружеството Ви са възникнали въпроси по отношение на прилагането на разпоредбата на чл.45, ал.4 от ЗДДС.
Въпросите Ви са:
Освободена доставка ли е услугата по отдаване под наем на стаи в категоризиран хотел на дружество, което ще настанява свои служители, които са в трудовоправни отношения със същото ?
Освободена доставка ли е услугата по отдаване под наем на стаи в категоризиран хотел на физически лица?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
по първи въпрос
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Доставката на услугата по отдаване под наем на стаи в категоризиран хотел би била освободена такава, ако същата попада сред посочените в глава четвърта на ЗДДС доставки. На основание чл.45, ал.4 от ЗДДС освободена доставка е отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец. Считаме, че горепосочената доставка е облагаема предвид това, че не са изпълнени условията на чл.45, ал.4 от ЗДДС. Отдаването под наем е извършено в полза на юридическо лице-търговец.
по втори въпрос
Правилото на чл.45, ал.4 от ЗДДС не се прилага при настаняване в хотели, мотели, вилни и туристически селища, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги, хижи. туристически спални, странноприемници, ханове, пансиони, караванни паркове, ваканционни лагери, почивни станции, балнеоложки центрове и санаториални комплекси – чл.45, ал.6 от ЗДДС. Съгласно посочената разпоредба настаняването в хотели винаги се счита за облагаема доставка. Видно от §1, т.45 от ДР на ЗДДС “настаняване“ са основни туристически услуги по
смисъла на т. 12 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма. Последният ги определя като “основни туристически услуги“, които са нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на транспорта.
Предвид горното доставка на услуга по отдаване под наем на стаи, извършвана от хотел е облагаема съгласно чл.12, ал. 1 във връзка с чл.45, ал.б от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’