регистрацияназемеделскипроизводителидеклариранена започване на дейността му

Изх. № 33-00-145
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-ЖА ………………………..,
………………………………
Относно: регистрация на земеделски производител и деклариране на започване на дейността му
Уважаема госпожо …………..,
Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 33-00-145/23.04.2007 г., препратено ни за разглеждане по компетентност от НОИ, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. З, ал. 1 от Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители /в редакцията й от 01.01.2003 г./ на регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които осъществяват производство на земеделска продукция с цел продажба, с изключение на тютюнопроизводителите. Считано от 04.04.2005 г., чл. З, ал. 1 е изменен както следва: „На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция, с изключение на тютюнопроизводителите,,.
Регистрацията се извършва в Областната дирекция “Земеделие и гори“ (ОД “ЗГ“), по постоянния адрес на физическото лице или по седалището на юридическото лице или едноличния търговец въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския производител.
На основание чл. 5 от Наредбата, всеки земеделски производител – физическо лице и/или едноличен търговец се вписва в регистъра на земеделските производители с регистрационен номер, съответстващ на единния граждански номер (ЕГН), а юридическото лице – с единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ. Въз основа на вписването на земеделския производител се издава регистрационна карта по образец.
Регистрираните земеделски производители представят ежегодно до 25 март актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация ОД “ЗГ“ заверява регистрационната карта за срок до 25 март на следващата година. При неспазване на задължението по ал. З земеделският производител губи правата си по чл. 6 до заверка на регистрационната му карта за следващата година.
Регистрационната карта заедно с разпечатка или заверени от ОД “ЗГ“ копия на анкетни карти с анкетни формуляри служи за легитимиране на земеделските производители пред контролните органи и финансиращите институции (чл.5, ал. 5 на Наредбата).
Съгласно чл. 4, ал. З, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, регистрираните земеделски производители са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. Регистрирани земеделски производители по смисъла на Кодекса са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред. Осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и продължава до прекратяването й (чл. 10 от КСО). По силата на чл. 1, ал. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /в редакцията й към 2004 г./, регистрираните земеделски производители са били длъжни да се регистрират чрез подаване на декларация по утвърден от управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) образец в териториалното поделение на НОИ в 7-дневен срок от започването на трудовата дейност. В сила от 01.01.2006 г. започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7 – дневен срок от настъпване на обстоятелството.
При положение, че не сте декларирали започване на трудова дейност в установеният срок, следва да изпълните това ваше задължение в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, като посочите действителната дата на започване на дейността.
Становището на Националната агенция за приходите е, че осигурителни вноски се дължат, независимо от липсата на регистрация в НОИ, при условие, че е упражнявана трудова дейност, нормативно определена като основание за осигуряване.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *