документ за платен данък върху превозните средства при

Изх. № 92-00-119
Дата: 09.03.2015 год.
ЗМДТ, чл. 54, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 54, ал. 3;
ДОПК, чл. 264, ал. 2.
Относно: документ за платен данък върху превозните средства при
прехвърляне на превозно средство
В отговор на поставените въпроси относно прилагането на чл. 264, ал. 2 ДОПК и чл. 54, ал. 1 и ал. 3 ЗМДТВи уведомявам:
1. Относно документа за платен данък върху превозните средства, изискван при прехвърляне на МПС
При прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства продавачът е длъжен да представи документ за платен данък върху превозното средство по Закона за местните данъци и такси, както и писмена декларация от прехвърлителя, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение други задължения за данъци, мита, задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с моторното превозно средство /чл. 264, ал. 2 ДОПК/.
Документът за платен данък върху превозните средства отразява заплащането на последното изискуемо задължение за прехвърляното превозно средство. Данъчните задължения възникват ex lege с реализирането на установените в правната норма факти и обстоятелства и стават изискуеми с настъпването на определения в данъчния закон падеж. Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в срок до 30 юни и 31 октомври на текущата година /чл. 60, ал. 1 ЗМДТ/. В този ред при прехвърляне на превозно средство в периода януари – юни на текущата година прехвърлителят следва да представи документ за платен данък за предходната година, след тази дата – документ за платена първа вноска от данъка за текущата година и т.н. Като правило прехвърлителят дължи данък за текущата година до месеца на прехвърлянето /аргумент от чл. 60, ал. 2 ЗМДТ/, но поради липсата на изрична разпоредба за превозните средства, аналогична на чл. 28, ал. 3 ЗМДТ, плащания могат да бъдат претендирани само за задълженията с настъпил падеж.
Документът за платен данък по чл. 54 ЗМДТ следва да е издаден от общината – напр. приходна квитанция или друг документ, или заверен от общината, когато платежният документ не се издава от общината /платежно нареждане за плащане по банков път/.
2.Според новата чл. 54, ал. 1 ЗМДТ, в сила от 01.01.2015 г.,задължения за данък върху превозните средства се формират въз основа на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерство на вътрешните работи, с което отпада задължението за деклариране на придобити пътни превозни средства от техните собственици. С т. 2, ал. 3 на същия текст новият ред за формиране на задължения е изключен в хипотезата, в която пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице. Пътните превозни средства, придобити в режим на съпружеска имуществена общност, попадат именно в тази хипотеза, тъй като в качеството си на собственици данъчнозадължени лица се явяват двамата съпрузи. При прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства, съпружеска имуществена общност, съпрузите следва да представят документ за платен данък върху превозните средства, издаден или заверен от общината.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР:
/п/
/Г. ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *