данъчно третиране за целите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ на доставката на допълнителна услуга – известие за доставяне

Изх. № 26-Б-48……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: данъчно третиране за целите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ на доставката на допълнителна услуга – “известие за доставяне“
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо с Изх. № 12-01-046/05.12.2007г., постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Б-154/07.12.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви е основен пощенски оператор, който до 31.12.2008г. има монопол върху универсалната пощенска услуга “приемане, пренасяне и доставка на кореспондентски пратки“ до 50 грама в това число и върху услугата “препоръка“ и допълнителната услуга “известие за доставяне“, когато същите са в обхвата на посочения теглови параметър – 50 гр. В изпълнение на договор № …., чрез пощенските станции на “Български пощи“ ЕАД се предоставя посочената от Възложителя в предмета на договора универсална пощенска услуга, включително и приемане на препоръчани пратки с допълнителната услуга – “известие за доставяне“.
Въпросът Ви е: Какво е данъчното третиране за целите на ЗДДС на доставката на допълнителната услуга “известие за доставяне“ ?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл.49, т.2 от ЗДДС освободена доставка е извършването на универсални пощенски услуги при условията и по реда на Закона за пощенските услуги. Предвид разпоредбата на чл. 43, ал.2 от ППЗДДС универсална пощенска услуга по смисъла на чл. 49, т. 2 от закона е универсалната пощенска услуга по смисъла на глава четвърта, раздел I от Закона за пощенските услуги (ЗПУ). Услугите по “приемане, пренасяне и доставка на кореспондентски пратки“ на основание чл. 34, т.1, б. “а“ от Закона за пощенските услуги се включват в универсалните пощенски услуги. Следователно доставките на посочените по горе услуги на основание чл.49, т.2 от ЗДДС са освободени такива.
Съгласно чл. 37 от ЗПУ неуниверсални пощенски услуги са всички услуги по приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки извън обхвата на универсалната пощенска услуга. Предоставяната от Вас услуга – “известие за доставяне“ (обратна разписка) не е сред изрично посочените като универсални пощенски услуги в разпоредбата на чл.34 от ЗПУ предвид което същата е неуниверсална пощенска услуга. Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС същата е облагаема доставка.
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 128 от ЗДДС когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка. Характерът на основната доставка определя приложимия режим по ЗДДС. Поради това от изключителна важност в случая е основната доставка да бъде правилно определена. Критериите за това следва да бъдат комплексни. Най-общо, съпътстваща е тази доставка, която от гледна точка на получателя няма самостоятелно значение и същият не би сключил сделката, за да придобие
самостоятелно предмета натази доставка, атя се явява необходимост, допълнение или повишаваща качеството добавка към другия, основен предмет на доставката.
Основната доставка в случая е универсалната пощенска услуга – “приемане, пренасяне и доставка на кореспондентски пратки“, като предоставяната допълнителна услуга, като “известие за доставяне“ (обратна разписка) – в общия случай предмет на облагаема доставка, в конкретния случай няма самостоятелна ценност за получателя. Предоставянето на услугата – “известие за доставяне“ е невъзможно без да е предшествана от универсална пощенска услуга – “приемане, пренасяне и доставка на кореспондентски пратки“. Характерът на основната доставка/определя и приложимия режим по ЗДДС на допълнителната услуга – “известие за доставяне“, ако плащането е определено общо. Характерът на основната доставка е – освободена съгласно чл.49, г.2 от ЗДДС,
предвид което и допълнителната услуга е освободена такава.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
//

Оценете статията

Вашият коментар