ЗДДС, чл.130,ЗДДС, чл.26

Изх. № 26-В-13
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
По повод на постъпило в ЦУ на НАП запитване под горепосочения номер изразявам следното становище:
Описания в запитването случай, касае осъществяване на сложен фактически състав. включващ предстоящо реализиране на поредица от правни действия, свързани с прехвърляне на собственост върху движими вещи. Страни по съответните сделки са три независими правни субекта, въз основа на което:
1.Министерството на ……… ще стане собственик на
конкретно определени вещи, за които е предвидено и допълнително правоотношение,
произтичащо от условията на договор за гаранционно обслужване;
2.“…..“ ЕАД ще придобие собственост върху вещи на …., с които от своя страна да
извърши последващи разпоредителни действия;
3.Чуждестранен клиент да придобие собственост върху вещите, които Министерството на
……. ще достави на“…..“ ЕАД.
За така описаните сделки, които възникват между “…..“ ЕАД и ….. ще се прилага данъчно третиране за целите на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.), в случай, при който е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки. Това означава. че ще са приложими чл.130, ал.1-2, чл.12, ал.1, чл.26, ал.7 от ЗДДС, т.е. за целите на облагането с ДДС се приема, че са налице две насрещни доставки, облагаеми по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС. като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава и за купувач на това. което получава. Данъчното събитие за тези две доставки възниква на датата на възникване на данъчното събитие на по-ранната от тях.
Данъчната основа на доставката е пазарната цена на предоставяната от “……“ ЕАД стока. изчислена към датата, на която данъкът е станал изискуем. Пазарната цена по смисъла на § 1, т. 16 от ДРЗДДС се определя чрез методите за определяне на пазарни цени по смисъла на § I, т. 10 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
По аналогичен начин се определя и данъчната основа на доставката, по която доставчик е ….. (пазарната цена на предоставяната от министерството стока).
За постигането на набелязаните цели, при резултата, който е посочен но-горе в т. 1-3, е възможно да се избере друг подход, който да бъде възприет, разбира се, между страните по тези сделки. Пример за такъв подход е сделка за износ на собствени за ….. вещи. осъществена чрез посредничество на “……“ ЕАД, при което последното дружество не става собственик на вещите, а действа от чуждо име и за чужда сметка. В този смисъл “…..“ ЕАД се явява доставчик на услуга. по която получател е ……, при съответно данъчно третиране.
Това е една от възможните хипотези, в случаите, когато има износ, но е възможна и хипотеза, при която да е налице вътреобщностна доставка на стоки, за която е приложимо
съответното данъчно третиране.
По повод на износа ….. може да се възползва от опцията по чл.113, ал.7 от ЗДДС, като упълномощи писмено “….“ ЕАД да издаде фактура от негово име, която следва задължително да предостави на фактическия доставчик.
Относно данъчното третиране на сделката по г. 1, която възниква между …. и “…..“ ЕАД ще бъдат приложими общите правила, регламентирани със ЗДДС.
//’

Оценете статията

Вашият коментар