данъчно третиране за целите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ на доставки с непрекъснато изпълнение

Изх. №26-Ч-12
Дата: 26.03.2008 год.
Относно: данъчно третиране за целите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ на доставки с непрекъснато изпълнение
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Ч-12/24.10.2007г. на основание чл. 10, ал. 1. т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Въпросите Ви са относно :
Как следва да бъдат документирани доставките на електроенергия и разпределителна услуга извършвани от Вашето дружество ?
Видно от запитването Ви сте посочили, че в Общите условия на Вашите дружества за доставка на електроенергия ще бъде регламентирано, че всеки месец ще се дължи плащане от абонатите, формирано на база прогнозно доставено количество електроенергия и плащане на такса за пренос на това прогнозно доставено количество. В същите ще е посочено и, че реално доставеното/потребено от абоната количество за всеки тримесечен период ще бъде измервано с изтичането му. Тогава ще бъде определена и реално дължимата цена за доставката на електроенергия и реалната такса за услугата по пренос на това количество електроенергия.
Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. Едно от изключенията от това правило е разпоредбата на чл.25, ал. 4 от ЗДДС при доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период или етап. за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.
В случаите на доставка на електроенергия, както и при доставка на разпределителната услуга извършвана от Вас предвид характера на същите следва да се приеме, че тези доставки са с непрекъснато изпълнение, като всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.
Предвид договореното с Вашите абонати относно доставката на електроенергия и разпределителна услуга за първия месец на съответен тримесечен период, за които е уговорено плащане следва да се приеме, че данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо съгласно чл. 25, ал. 4 от ЗДДС. В случая следва да документирате тези доставки чрез издаване на фактура не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие на доставката на основание чл. 113, ал. 1 и 4 от ЗДДС.
Аналогично е и относно доставката на електроенергия и разпределителна услуга за втория месец от съответния тримесечен период определянето на датата, на която възниква данъчното събитие, както и реда за документирането на същата.
След извършване на замерването на реално доставената/потребена електроенергия след изтичането на съответния тримесечен период, за който с уговорено плащане данъчното събитие за
доставката на електроенергия и тази на разпределителната услуга възниква на датата, на която плащането е станало дължимо съгласно чл. 25, ал. 4 от ЗДДС.
Предвид фактът, че за първите два месеца цената на доставката на електроенергия за всеки от тях е определена без физически да е извършено отчитане на реалните показания на електромера, т.е, обема на изконсумираната такава е определен съгласно “методика за изчисление на нефактурираната енергия при тримесечно отчитане на електромерите на потребители, присъединени на ниво ниско напрежение“, то след извършването на реалното замерване ще са налице различия между фактурираните от Вас до този момент доставки на електроенергия и дължимата сума за реално доставената/потребена електроенергия от абонатите Ви.
В този смисъл, ако след реалното замерване е налице доставена/потребена в по-голям обем електроенергия отколкото сте фактурирани на определен абонат, то Вие като доставчик следва да документирате същата чрез издаване на фактура не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката на основание чл. 113, ал. 1 и 4 от ЗДДС.
В случай, че след реалното замерване е налице доставена/потребена в по-малък обем електроенергия отколкото сте фактурирали на определен абонат за предходните два месеца т.е. при установяване на основание за изменение на данъчната основа на тези доставки съгласно чл. 115, ал.1 ЗДДС сте длъжни, да издадете кредитно известие към издадената от Вас фактура за втория от двата месеца на съответното тримесечие, като при недостиг на сумата по нея същото следва да бъде издадено и към фактурата издадена за доставката за първия месец от същия тримесечен период. Съгласно чл. 115, ал. 2 от ЗДДС известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по ал. 1 от същата законова разпоредба.
Относно доставката на разпределителна услуга за третия месец от съответния тримесечен период аналогично на горното е и определянето на датата на данъчното й събитие, както и документирането на същата.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »