Данъчно третиране за целите на ЗДДС (в сила от 1.01.2007 г.) на отдаването под наем на търговски площи от община и таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и т

Изх. №08-С-12
Дата:21. 02. 2008 г.
ОТНОСНО: Данъчно третиране за целите на ЗДДС (в сила от 1.01.2007 г.) на отдаването под наем на търговски площи от община и таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 08-С-12/3 1.10.2007 г..Ви уведомява следното:
Според изложеното в запитването общината отдава под наем тротоарни площи в границите на населени места за поставяне на временни търговски обекти — павилиони.
Поставените от Вас въпроси са свързани с начисляване на данък върху добавената стойност при отдаване под наем на терени за поставяне на временни търговски обекти и таксите, събирани за ползване на тротоари, улични платна, площади и места върху които са разположени пазари.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10. ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
В случаите, когато общината събира таксите за ползване на пазари и тържища се прилага чл.З, ал. 5, т. 1 от ЗДДС. а именно – отдаване под наем на търговски площи.
Поради това отдаването под наем на търговски площи е облагаема доставка и общината в качеството си на регистрирано по ЗДДС лице следва да начислява данък. И тук следва да се съобрази разпоредбата па чл. 67, ал. 2 от ЗДДС – ако при обявяването не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се. че той е включен в договорената цена. Това означава, че ако не е обявено изрично че таксите, които се събират са без ДДС, то се счита, че в размера на таксата е включен ДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на разпоредбите на чл. 118, ал. 10 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с подаване на данни за доставка на течни горива в обект с електронна система с фискална па

3_369/15.02.2018 г.ЗДДС, чл. 118, ал. 10;ЗДДС, чл. 118, ал. 11, т. 3;Наредба № Н-18/13.12.2006 г., чл. 59а, ал. 1 и ал. 3; Наредба № Н-18/13.12.2006

твърдените от данъчнозадължените лица факти и обстоятелства съобразно представените документи. Това е пряко отражение и на действието на принципите за обективност, самостоятелност и независимост в дей

2_№ 204/10.03.2016г.КСО – чл. 4, ал. 3, т. 2-чл.4, ал.6ДОПК – чл.128, ал.1-чл.129–В запитването описвате, че сте руска гражданка с постоянно пребиваване в Р България.

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДСВъввръзка с

ЗДДС, чл.12, aл. 1

Изх. № 53-00-9730.03 2012г. чл. 12, ал. 1 от ЗДДС във вр. § 1, т. 13 от ДР на ЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е