възможността за преизчисляване на задължения за данък върху превозните средства за периода 2006 г. – 2011 г., установени с влезли в сила актове за установяване на задължения, предадени за принудително

Изх. №08-П-4
Дата:30.03.2015 год.
ЗМДТ, чл. 54;
ДОПК, чл. 107;
ДОПК, чл. 109 във връзка с чл. 112, ал. 1;
ДОПК, чл. 118;
АПК, Глава седма
В отговор на поставените въпроси относно възможността за преизчисляване на задължения за данък върху превозните средства за периода 2006 г. – 2011 г., установени с влезли в сила актове за установяване на задължения, предадени за принудително събиране на НАП, след нова регистрация на автомобила в „Пътна полиция“ и промяна на мощността на автомобила, отразена в ново свидетелство за регистрация, считам следното:
Декларацията по чл. 54 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за притежаван лек автомобил представлява декларация по смисъла на чл. 107, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), т.е. такава, при която органът по приходите установява размера на данъчната основа и дължимия данък на базата на характеристиките на облагаемото имущество, посочени от задълженото лице.
Данъчният субект има право да коригира допуснатите неточности и грешки в декларацията си, когато прецени че декларираните от него данни и обстоятелства са неверни, независимо дали става въпрос за виновно или невинно допусната неточност. С разпоредбата в чл. 104, ал. 1 от ДОПК е посочено изрично, че данъчният субект има право да прави промени след подаването на данъчната декларация, но преди изтичането на законоустановения срок за подаване.
Предвид факта, че в конкретната ситуация законоустановеният срок за подаване на коригираща декларация е изтекъл, то законосъобразен способ за правилно установяване на данъка върху превозните средства по чл. 54 от ЗМДТ е предвиденият в Глава седма от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) ред за възобновяване на производства по издаване на административни актове. Възможността за изменение на влязъл в сила акт за установяване на задължение по реда на АПК, се извлича от субсидиарното прилагане на кодекса за неуредените от ДОПК въпроси, предвидено в § 2 от ДР на същия. В конкретния случайналице е основанието по чл. 99, ал. 1, т. 2 АПК – откриване на нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за издаването на акта, които при решаването на въпроса от административния орган не са могли да бъдат известни на страната в административното производство, тъй като вярната мощност на автомобила, представляваща обстоятелство от съществено значение за определяне на задължението, е установена и вписана от компетентните за това органи в ново свидетелство за регистрация на автомобила от09.12.2013 г. От съществено значение при прилагане на реда за възобновяване на административното производство е и съобразяване на сроковете по чл. 102, ал. 2 от АПК, в които е допустимо образуване на производството. Тези срокове са законоустановени и са преклузивни, поради което с изтичането им се погасява възможността за възобновяване на производството.
Друг алтернативен способ за коригиране на определените задължения във връзка, с който липсва съдебна практика е образуване, в обхвата на преклузивния по чл. 109, ал. 1 от ДОПК срок, на ревизионно производство по чл. 112, ал. 1 от ДОПК, което да завърши с издаването на ревизионен акт по чл. 118 от ДОПК. Аргумент за това е разпоредбата на чл. 108, ал. 2 от ДОПК, която предвижда, че когато не е издаден ревизионен акт и срокът за започване на ревизия по чл. 109 е изтекъл, установените задължения по раздел първи
(чл. 105-107 от ДОПК) са окончателно установени. Казано с други думи, в случай, че срокът по чл. 109 не е изтекъл и не е издаден ревизионен акт, установените задължения по раздел първи може да се приеме, че не са окончателно установени и е възможно установяването им да стане с ревизионен акт по чл. 118 от ДОПК. Важно е обаче да се има предвид, че липсва съдебна практика, с която да е налице изрично произнасяне, от страна на Съда, по издаден ревизионен акт, с който са коригирани, определени с влязъл в сила акт по чл. 107, ал. 3 от ДОПК, задължения.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

документите, с които се удостоверява основанието за прилагане на нулева ставка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на услуга – международен транспорт на пътници

Изх. № 24-30-39дата 01.10.2011 г. ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 2; ЗДДС, чл. 29; ЗДДС, чл. 37, ал. 1; ЗДДС, чл. 86, ал. 3;

осигуряване през периодите на уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи

2_1077/ 15.09.2014 г.КСО-чл.9, ал.3, т.2ОТНОСНО: осигуряване през периодите на уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органиСпоред изложеното в запитването, държавен служител от Областна

ЗДДС, чл.128,ЗДДС, чл.45,ЗДДС, чл.45, aл. 7

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 08-00-5/ 12.04.2013г. в Дирекция «ОДОП»-изложена следната фактическа обстановка:С решение, взето с протокол на Общински съвет-..