Данъчно третиране за целите па Закона за данъка върху добавената стойност на предоставените премии на тютюнопроизводител съгласно чл.18а от Закона за тютюна и тютюневите изделия

Изх. № 24-33-276
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Данъчно третиране за целите па Закона за данъка върху добавената стойност на предоставените премии на тютюнопроизводител съгласно чл.18а от Закона за тютюна и тютюневите изделия
Уважаеми г -жо …………………
Във връзка с поставения въпрос във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-276/………2007г.. съответно постъпило в Дирекция ОУИ гр. ……………… с вх. № 20-08-43/…………..2007г. и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция по приходите, изразявам следното становище:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
ЕТ “……………….“ през 2007г. е получил премии от Фонд “Тютюн“ към Министерството на земеделието и горите на основание разпоредбата на чл. 18а, ал.1 и 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/.
Във връзка с така описаната фактическа обстановка считаме, че следва да бъде изразено становище по следния въпрос:
Следва ли предоставените на тютюнопроизводителя премии на основание разпоредбата на чл. 18а. ал.1 и 2 от ЗТТИ да се счита за субсидия/финансиране, пряко свързано с доставката на тютюн, с което да бъде увеличена данъчната основа на гази доставка ?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба. по зададения от Вас въпрос изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 26, ал.3, т.2 от ЗДДС данъчната основа на доставката се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката. Съгласно § 1. т. 15. б. “б“от ДР на ЗДДС“, за целите на този закон “субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с количеството, качеството или цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за покриване на загуби или за финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
Фонд “Тютюн“ е юридическо лице към министъра на земеделието и горите, като същият е създаден с цел да регулира производството, изкупуването и търговията с тютюн съгласно разпоредбата на чл.19, ал.1 от ЗТТИ. Па основание разпоредбата на чл. 18а. ал.1 и 2 от ЗТТИ може пряко да се предоставя парична премия от Фонд “Тютюн“ за регулиране производството на тютюн на тютюнопроизводителите, а за подобряване качеството на тютюна и за насърчаване производството на определени типове и произходи тютюн Фонд “Тютюн“ може да предоставя допълнително парична премия на производителите. Съгласно тази
разпоредба Фонд “Тютюн“ предоставя премии за регулиране на производството на тютюн, които не са с характер на доплащане до минималната изкупна цена. Следователно тези премии са с характер на субсидии, предназначени единствено за покриване на загуби и за финансиране на разходи, включително за придобиване на активи. Следователно съгласно чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС във връзка с § 1, т. 15. б. “б“от ДР на ЗДДС с тези премии не следва да бъде увеличена данъчната основа на извършваните доставки от Вас.
/
1

Оценете статията

Вашият коментар