третиране на доставки на услуги по ЗДДС и ЗДДФЛ Уважаема госпожо,

Изх. № 24-33-275
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: третиране на доставки на услуги по ЗДДС и ЗДДФЛ Уважаема госпожо,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-275/28.05.2007 г.,Ви уведомява следното:
Във връзка с поставените от Вас въпроси и разпоредбите на ЗДЦС /обнародван ДВ бр.63 от 04.08.2006г., изменение ДВ бр.108 от м.12.2006г../ в сила от 01.01.2007 год. и ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2007 год. изразяваме следното становище:
По първи въпрос:
НАП не може да изразява становища във връзка със счетоводно отчитане. Въпросът следва да се отправи към МФ, отдел „Счетоводна практика“.
По втори въпрос:
При извършване на услуги от съществено значение е правилното дефиниране на услугите.
Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбите на Новия ЗДЦС, за да се определи начина на облагане на доставките на услуги е необходимо правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това място, тези доставки са облагаеми на територията на страната и приложимата ставка е 20 % или са с място на изпълнение извън страната, което е основанието за неначисляване на данък.
Видно от писменото запитване, дружеството извършва доставка, като получателя е австрийска фирма. Предмет на доставката е „план за разработване на продукти“.
Основния принцип при определяне на мястото на изпълнение на доставката на услуга, е регламентиран в чл.21, ал.1 от ЗДДС, а именно: мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
В същото време, закона е предвидил и някои изключения, които са изчерпателно изброени.
Тъй като този вид услуга не попада в изключенията, изброени в чл.21, ал.З от ЗДДС, чл.22 – чл.24 от Закона, за нея е приложим основния принцип, разписан в чл.21, ал.1 от ЗДДС. Мястото на изпълнение е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност – в случая това е на територията на страната.
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
За осъществената доставка на услуга, независимо от обстоятелството, че получателя е лице, регистрирано в друга държава членка, е приложима ставката по чл.66, ал. 1, т. 1 от ЗДЦС в размер на 20 %. Това следва да се отрази и в издадения документ по чл. 114 от ЗДДС.
По трети въпрос:
На основание чл. 37, ал. 1, т. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), възнагражденията за технически услуги от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, се облагат с окончателен данък. По смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, във връзка с препращащата норма на § 1, т. 8 от ДР на ЗДЦФЛ, възнаграждения за технически услуги са плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице. Съгласно чл. 8, ал. 6, т. 8 от ЗДЦФЛ възнагражденията за технически услуги, начислени от местни лица, са от източник в Република България.
Следователно, ако изплащаните от българското дружество хонорари попадат в обхвата на цитираната дефиниция и са изплатени на чуждестранни физически лица, същите подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 37, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ. Окончателният данък е в размер 10 на сто, като се определя върху брутната сума на начислените/изплатените доходи (чл. 37, ал. 2 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ) и се удържа и внася от предприятието – платец на дохода (в случая от дружеството) по реда на чл. 65 от ЗДДФЛ. Предвид нормата на чл. 65, ал. 9 от ЗДДФЛ, ако доходите са в полза на лице, което е местно в държава, с която Република България има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, данъкът се удържа и внася от предприятието -платец на дохода, в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода.
По четвърти въпрос:
При получаване на консултантски услуги от българската фирма, ще е налице хипотезата на чл.82, ал.2, т.2 от ЗДДС. Това е доставка, която попада в разпоредбата на чл.21, ал.З, т.1 и 2, буква „В“ на ЗДДС. В този случай данъка е изискуем от получателя по доставката.
//

Оценете статията

Вашият коментар